Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Kaavanimet

Espoo

 • Laitinen, Sirkka Espoon kaupunginosien nimet. – Espoo = Esbo 2/1982, s.14–20 (ruotsiksi s. 28–31).
 • Paikkala, Sirkka Westendin nimistöstä. – Westend. Espoon kaupungin kotiseutusarja = Esbo stadsmuseums hembygdsserie 1. Espoo: Espoon kaupunginmuseo 1990, s. 81–86.
 • Päres, Leena Kilpailu Espoon uusimman aluekeskuksen nimestä. Pro gradu -työ: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos. Helsinki 2001. 102, [26] s.
 • Viljamaa-Laakso, Marja Espoon nimistönsuunnittelu. Pro gradu -työ: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos. Helsinki: Helsingin yliopisto 1986. 141, [31] s.
 • Viljamaa-Laakso, Marja Gamla namn står sig både nu och framdeles. – Ord och några visor tillägnade Kurt Zilliacus 21.7.1997. Redigerade av Marianne Blomqvist; under medverkan av Maria Fremer et al. Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Serie B; 18. Helsingfors 1997, s. 325–328.
 • Viljamaa-Laakso, Marja Nimistö Tapiolan kaupunkikuvassa = Namnen i Hagalund hör till stadbilden = Place names in the Tapiola cityscape. Espoo: Espoon kaupunginsuunnitteluvirasto, nimistöyksikkö 1992. 45 s.

Göteborg

 • Lindstam, Carl Sigfrid Göteborgs gatunamn. 3. uppl. Göteborg: Göteborgs kommuns namnberedning, 1986. 324 s.

Hamina

 • Suominen, Liisa Haminan kadunnimet. Pro gradu -työ: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos. Helsinki 1974. 184 s.

Helsinki

 • Carpelan, Anna – Schulman, Harry Helsinki kadunnimissä. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia 1996:13. Helsinki: Helsingin kaupunki 1996. 85 s.
 • Harling-Kranck, Gunilla Gatunamnen i Helsingfors. – Språkbruk 1/1999, s. 11–13.
 • Harling-Kranck, Gunilla Gatunamnsproblematik i Helsingfors.– Byens navne – stednavne i urbaniserede områder. NORNA-rapporter 64. Uppsala 1997, s. 103–112.
 • Harling-Kranck, Gunilla Urbana jungfrur. – Ord och några visor tillägnade Kurt Zilliacus 21.7.1997. Red. av Marianne Blomqvist. Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Serie B; 18. Helsingfors 1997, s. 83–88.
 • Helsingfors gatunamn. Red. av Leo A. Pesonen. Helsingfors stads publikationer 24. Helsingfors 1971. 288 s.
 • Helsingin kadunnimet. Toim. Leo Pesonen. 2., korj. p. Helsingin kaupungin julkaisuja 24. Helsinki: Helsingin kaupunki, 1981. 262 s. (1. p. 1970)
 • Helsingin kadunnimet 2 = Helsingfors gatunamn 2. Toim. Leo Pesonen. Helsingin kaupungin julkaisuja 32. Helsinki: Helsingin kaupunki, 1979. 200 s.
 • Helsingin kadunnimet 3 = Helsingfors gatunamn 3. Toim. Jyrki Lehikoinen. Helsinki: Helsingin kaupungin nimistötoimikunta, 1999. 301 s. Lågland, Anette Kolmen kaupungin [Helsingin, Kristiinankaupungin ja Vaasan] kadunnimien kontrastiivista tarkastelua. Pro gradu -työ: Vaasan yliopiston nykysuomen ja kääntämisen laitos. Vaasa 1998. 96 s.