Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Haja-asutusalueiden tiennimet

 • Alanen, Timo Päätiet osoitenimistön pulmana. – Yhteinen nimiympäristömme. Kaavanimistön suunnittelu. Helsinki 1999, s. 110–114.
 • Haja-asutusalueiden osoitejärjestelmä ja osoitekartta. Ohjeet. Suomen kunnallisliitto, Suomen kaupunkiliitto, Finlands svenska kommunförbund. Suomen kunnallisliiton tekninen julkaisusarja 62. Helsinki, 1988. 25 s.
 • Heinonen, Eeva Lopen haja-asutusalueiden tiennimet. Pro gradu -työ: Turun yliopisto, Suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos. Turku 2000. 110 s. + liitteet 3 s.
 • Kanerva, Rauni ”Den får heta Byxknappen”. Om namngivning av glesbygdsvägar i några nyländska kommuner. Pro gradu -työ: Helsingin yliopisto, nordiska språk. Helsinki 1998. 113 s. + liitteet 57 s.
 • Kanerva, Rauni Om namngivning av glesbydsvägar i några kommuner i Nyland. – Namn i en föränderlig värld. Rapport från den tolfte nordiska namnforskarkongressen 1998. Red. Gunilla Harling-Kranck. Studier i nordisk filologi 78. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 631. Helsinfors 2001, s. 142–153.
 • Kivipelto, Elisa Tiennimistä kylännimiin. Kurikkalaisten suhtautuminen ympäristönsä nimistöön. Pro gradu -työ: Jyväskylän yliopisto, suomen kieli. Jyväskylä 1999. 76 s.
 • Korhonen, Ritva – Welin, Saara Osoitejärjestelmäohjeista unohtunut nimistöasiantuntemus. – Suomen kunnat 16/1989, s. 22–24.
 • Lehti, Ulpu Ongelmana osoite. – Suomen kunnallislehti 8/1981, s. 40–41.
 • Mattila, Heli Tienviittojen viestit. Tutkielma Vammalan tiennimistä. Folia Fennistica & linguistica 25. Tampere: Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos, 1997. 150 s.
 • Närhi, Eeva Maria Uusien nimien antamisesta ja vanhojen suojelemisesta. – Kielikello 4/1987, s. 3–7.
 • Närhi, Eeva Maria Tiet nimetään, osoitteet uudistetaan. – Väestökirjanpito 1/1990, s. 10–12.
 • Ohjeet osoitenimien ja -numeroiden antamisesta. Kaupunkiliiton julkaisu. B; 207. Helsinki 1985. 91 s.
 • Paikkala, Sirkka Erfarenheter av namngivning i en tvåspråkig kommun. – Språkbruk 4/1995, s. 9–13.
 • Paikkala, Sirkka Nimipohdintoja kaksikielisestä kunnasta. - Yhteinen nimiympäristömme. Kaavanimien suunnittelu. Helsinki 1999, s. 142–147. – Myös Kielikello 2/1996, s. 16–21.
 • Rautio Helander, Kaisa Suomen ja saamenkieliset tiennimet Enontekiön kunnassa. – Yhteinen nimiympäristömme. Kaavanimien suunnittelu. Helsinki 1999, s. 153–158.
 • Rekola, Yrsa Haja-asutusalueiden osoitenimistä. Teisko ja Aitolahti. Pro gradu -työ: Tampereen yliopisto, suomen kieli. Tampere 1992. 146 s. + liitteet 106 s.
 • Slotte, Peter Vägnamn på två språk. – Hembygden 15/1 (2000), s. 4–5.
 • Slotte, Peter Vägnamn på två språk. – Yhteinen nimiympäristömme. Kaavanimistön suunnittelu. Helsinki 1999, s. 137–141. – Myös: Språkbruk 2/1995, s. 3–7.
 • Suutari, Toni Porvoon maalaiskunnan haja-asutusalueen tiennimet. Pro gradu -työ: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos. Helsinki 1999. 165 s.
 • Suutari, Toni Kaksikielisen haja-asutusalueen teiden nimeämisestä. – Yhteinen nimiympäristömme. Kaavanimistön suunnittelu. Helsinki 1999, s. 72–81.
 • Tuusa, Pirjo Maaseudun taloille etsitään osoitteita. Kylätoimikunnat ovat auttaneet nimitalkoissa. – Suomen kunnat 9/1989, s. 16–17.
 • Tuusa, Pirjo ”Saanko öljyauton Hajalantie 316:een?” Halikossa nimettiin maaseudun tiet. – Suomen kunnat 9/1989, s. 13–15.
 • Väisänen, Mauri Suomussalmella rakennetaan haja-asutuksen osoitejärjestelmää. – Suomen kunnat 10/1990, s. 34.
 • Väisänen, Mauri Haja-asutusalueiden osoitejärjestelmä 1996. Väestörekisterikeskuksen raportteja selvityksiä 4/96. Helsinki: Väestörekisterikeskus, 1996. 19 s. + liitteet 56 s.