Kotimaisten kielten keskuksen sijainti-, yhteys- ja aukioloaikatiedot sekä tietoja organisaatiosta ja verkkotoiminnasta.

Tietosuojakäytäntö


Henkilötietojen luottamuksellinen ja tarkoituksenmukainen käsittely on Kotimaisten kielten keskukselle (Kotus) tärkeää. Kotus käsittelee henkilötietoja noudattaen tietosuojalainsäädäntöä.

Palaa otsikoihin

Millaisia henkilötietoja Kotus kerää?

Kotus käsittelee henkilötietoja asiakkuuden tai suostumuksen perusteella. Kotus saa henkilötiedot suoraan asiakkaalta. Kerättäviä henkilötietoja ovat pääasiassa

  • yksilöintiin ja tunnistamiseen liittyvät tiedot, kuten nimi ja syntymäaika (vain laskutus- ja maksutietojen yhteydessä)
  • yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Kotus käsittelee henkilötietoja vain siltä osin kuin se on tarpeellista kussakin henkilörekisterissä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kotuksessa henkilötietoja käsittelevät vain ne Kotuksen työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta tarve niiden käsittelyyn.

Henkilötietoja tarvitaan lähinnä asiakaspalvelun hoitamiseksi

  • pyyntöihin ja kysymyksiin vastaamiseen
  • kurssi- ja tapahtumailmoittautumisiin
  • rekrytoinneissa
  • kilpailuvastauksiin
  • kyselyihin, keruisiin, tutkimuksiin
  • aineistojen käyttölupiin
  • tilausten (kurssit, verkkokauppaostot, lehtitilaukset, luennot, nauhoitearkiston äänitteet, asiantuntijapalvelut) toimittamiseen ja niihin liittyvään laskutukseen.

Kotus ei kerää tietoja yksityisistä tai julkisista rekistereistä eikä käytä henkilötietoja muuhun markkinointiin kuin Kotuksen kurssien ja muiden tuotteiden markkinointiin ja vain, jos asiakas on antanut suostumuksen. Kotus ei käytä tietoja markkinatutkimuksiin. Kotus ei myöskään käytä henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuin mihin asiakkaalta on saatu suostumus.

Henkilörekistereitä koskevat tietosuojaselosteet, joissa on mm. tarkemmin kerrottu rekisterin käyttötarkoituksesta, löytyvät kunkin palvelun yhteydestä tai kootusti tältä sivulta.

Palaa otsikoihin

Henkilötietojen luovuttaminen

Kotus ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

Palaa otsikoihin

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisua ja tarpeettoman tai vanhentunen tiedon poistoa.

Palaa otsikoihin

Miten Kotus suojaa henkilötietoja?

Henkilötietojen suojaamisessa Kotus noudattaa lain edellyttämää huolellisuusvelvoitetta, ja tiedot on suojattu huolellisesti käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvakeinoja: oikeudeton pääsy tietoihin on estetty, käyttöoikeuksia hallitaan asianmukaisesti, henkilökuntaa on koulutettu henkilötietojen huolelliseen käsittelyyn ja lisäksi tiedot on suojattu teknisesti tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Palaa otsikoihin

Miten tietoja säilytetään?

Kotus säilyttää tietoja ainoastaan asiakassuhteen tai asian hoitamisen edellyttämän ajan.

Palaa otsikoihin

Mihin voi ottaa yhteyttä?

Henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedustelut ja pyynnöt osoitetaan tietosuojaselosteissa mainituille rekisterinpitäjän edustajille.

Palaa otsikoihin

Tietosuojaselosteet

Alla on linkit Kotuksen tietosuojaselosteisiin.

Palaa otsikoihin


Palaa otsikoihin