Kotimaisten kielten keskuksen palveluja: kieli- ja nimineuvonta, koulutus, kirjasto- ja arkistopalvelut, verkkokauppa jne.

Nauhoitearkiston käyttösäännöt ja aineiston tilaaminen

Suomen kielen nauhoitearkiston (SKNA:n) palvelujen käyttäjän on sitouduttava noudattamaan kaikkia arkistoa koskevia sääntöjä ja määräyksiä. SKNA:n käyttösäännöt perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön ja Kotimaisten kielten keskuksen yleisiin arkistojen käyttösääntöihin.

Kotimaisten kielten keskuksen ja SKNA:n säännöistä voidaan poiketa vain kirjallisella sopimuksella. Maksuista määrätään Kotimaisten kielten keskuksen yleisessä palveluhinnastossa ja SKNA:n hinnastossa.

Käytön periaatteet

SKNA:n aineisto on kerätty kielitieteellistä tutkimusta ja opetusta varten, mutta aineistoa voidaan hyödyntää myös muussa tieteellisessä ja yleishyödyllisessä toiminnassa. Aineistoa on käytettävä hyvien tapojen mukaisesti kielenoppaita ja aineiston kerääjiä kunnioittaen.

SKNA voi kieltäytyä luovuttamasta aineistoa ja siihen liittyviä tietoja, jos aineistoon liittyy käyttörajoitus tai  jos aineiston epäillään päätyvän sopimattomaan tarkoitukseen. Periaatteena on kuitenkin mahdollisimman avoin käyttö, josta SKNA poikkeaa vain perustellusta syystä.

Käytön rajoitukset

SKNA:n aineiston kaupallinen käyttö, julkaiseminen, julkinen esittäminen sekä edelleenlevittäminen on kielletty ilman Kotimaisten kielten keskuksen kirjallista lupaa. Ilman lupaa voidaan kuitenkin

1) julkaista tutkimuksissa ja muissa teoksissa esimerkkejä ja lyhyitä otteita tekstimuodossa,

2) esittää lyhyitä katkelmia äänitteistä esitelmien ja muiden vastaavankaltaisten tapahtumien yhteydessä sekä

3) jakaa opiskelijoille äänitiedostoja ja muuta aineistoa harjoitustöiden ja tutkimusten tekoa varten.

Näytteiden valinta

Esimerkkien, otteiden ja muiden julkiseen käyttöön päätyvien näytteiden valinnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota yksityisyyden suojaan. On vältettävä sellaisia kohtia, joista yksittäiset ihmiset ovat tunnistettavissa.

Vapaimmin voidaan käyttää sellaisia henkilön elämää kuvaavia kohtia, jotka eivät ole sisällöltään kielteisiä ja jotka sisältävät muutenkin yleisessä tiedossa olevaa asiaa, kuten tarinoita paikallisista julkisuuden henkilöistä. Kielenoppaan tahtoa on aina noudatettava, joten mitään sellaista kohtaa, jonka tallentamisen tai julkaisemisen kielenopas äänitteessä suoraan tai epäsuorasti kieltää, ei saa käyttää.

Lähteen merkitseminen

SKNA:n aineiston oheen on aina liitettävä lähdeviite, esimerkiksi lyhenne SKNA ja äänitteen signum sekä haluttaessa muita perustietoja, kuten kielenoppaan nimi, syntymävuosi, kotipitäjä ja -kylä. Merkintöjen on oltava joko jokaisen näytteen yhteydessä tai muuten niin, ettei lähde jää käyttäjälle epäselväksi.

Lähdeluetteloon merkitään seuraavat tiedot: Suomen kielen nauhoitearkisto. Kotimaisten kielten keskus. Helsinki. SKNA:n henkilökunta voi antaa tarkempia ohjeita aineistoa luovuttaessaan.

Aineiston muokkaaminen

Käytettäväksi valikoituja ääni- ja tekstimuotoisia näytteitä on lupa editoida vain poistamalla esimerkiksi pitkiä taukoja tai muita kohtia, kuten henkilönnimiä. Editoinnista on hyvä ilmoittaa näytteiden käytön yhteydessä.

Käyttäjän vastuu

Joihinkin äänitteisiin liittyy kielenoppaan, kerääjän tai aineiston luovuttajan asettamia käyttörajoituksia. Näiden rajoitusten noudattamista SKNA valvoo aineistoa luovuttaessaan. Sen sijaan muiden oikeuksien ja rajoitusten huomioon ottaminen jää aineiston käyttäjän vastuulle.

Valtaosa äänitteistä on sellaisia, että kielenoppailta on pyydetty vain suullinen lupa eikä tässä yhteydessä ole sovittu äänitteiden julkaisemisesta tai julkisesta esittämisestä. Kirjallisia sopimuksia on alettu tehdä kielenoppaiden kanssa järjestelmällisesti vasta 1990-luvulla.

Se, kuuluvatko murrehaastattelut tekijänoikeuden piiriin, on tulkinnanvaraista, mutta osa SKNA:n aineistosta on selvästi tekijänoikeuden suojaamaa (kuten esitelmistä ja muista teoksista tehdyt äänitteet). Tekijänoikeuden ja niin sanottujen lähioikeuksien lisäksi on otettava huomioon myös muut oikeudelliset näkökohdat ja hyvien tapojen vaatimukset.

Ongelmien ilmaantuessa

SKNA:n henkilökunta neuvoo mielellään kaikissa aineistoon liittyvissä kysymyksissä. Epäselvissä tapauksissa kannattaa aina kääntyä arkiston puoleen.

Aineiston tilaaminen

Suomen kielen nauhoitearkisto on koko kansan arkisto, joka palvelee tutkijoiden ohella muun muassa opiskelijoita, murre- ja kotiseutuharrastajia sekä haastateltujen henkilöiden jälkeläisiä. Vain harvoihin äänitteisiin liittyy erityisiä käyttörajoituksia. Vapaimmin on käytössä se suomen ja sukukielten aineisto, jossa kielenoppaan syntymästä on kulunut sata vuotta, mutta uudempaakin aineistoa voi saada käyttöönsä asianmukaisia tarkoituksia varten.

Aineiston saamisen edellytyksenä on aina sitoutuminen Kotuksen ja nauhoitearkiston käyttösääntöihin. Palveluista peritään hinnastojen mukaiset maksut.

Aineistotilaus tehdään täyttämällä lomake, joka toimitetaan allekirjoitettuna arkistoon. Ennen tilauksen tekoa kannattaa neuvotella arkiston henkilökunnan kanssa puhelimitse tai sähköpostitse. Äänitteet toimitetaan tavallisimmin mp3-tiedostoina tiedostonjakopalvelun kautta. Toimitus verkon kautta on asiakkaalle ilmainen. CD-levyllä toimitettavasta aineistosta peritään maksu.

Palveluiden hinnat

Kielenoppaalle toimitetaan kopio omasta tallenteesta maksutta.

Asiakkaat voivat tilata äänitteistä ja videoista itselleen kopioita, jotka toimitetaan ensisijaisesti digitaalisina tiedostoina. Yleisimmin tilataan äänitteitä mp3-tiedostoina. Tarkemmat hintatiedot ovat Kotuksen palveluhinnastossa.