Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Svensk ordbok och andra svenska definitionsordböcker


Eftersom kombinationen ”svensk ordbok” förekommer i flera olika ordbokstitlar är den svenska definitionsordboksfloran inte alldeles enkel att överblicka. Ursprungligen var Svensk ordbok titeln på en ordbok som kom ut i sin första upplaga 1986 (Språkdata & Esselte Studium AB). Den bestod av ett band och omfattade ca 58 000 uppslagsord och drygt 1500 sidor. År 1995–1996 publicerades Nationalencyklopedins ordbok (NEO), som var en reviderad och utbyggd version av Svensk ordbok med fler och mer omfattande ordboksartiklar. NEO ligger sedan flera år tillbaka på ne.se, i anslutning till Nationalencyklopedin på webben, under benämningen Svensk ordbok. Som prenumerant på ne.se har man tillgång till den versionen.

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien från 2009 är en reviderad och moderniserad utgåva av NEO. Också den har redigerats vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet.

Till Svensk ordboks webbplats

Tillbaka till rubrikerna

Norstedts svenska ordbok

Parallellt med den utvidgade utgåvan har den första Svensk ordbok fortsatt att komma ut i nya upplagor under namnet Norstedts svenska ordbok. Antalet artiklar i denna har vuxit sedan den första upplagan 1986, men de är färre än i NEO/ne.se-utgåvan. De gemensamma artiklarna ser förhållandevis lika ut men vissa (längre) artiklar är mindre till omfånget och formella konstruktionsuppgifter saknas genomgående liksom uppgifter om ordens ursprung. Denna ordbok finns som app med namnet Norstedts stora svenska ordbok.

Tillbaka till rubrikerna

Bonniers svenska ordbok

En annan svensk deskriptiv ordbok med ungefär samma omfång som Norstedts svenska ordbok är Bonniers svenska ordbok. Uppslagsorden är 65 000 till antalet och artiklarna är knapphändigare än i Norstedts svenska ordbok, men i gengäld ingår en hel del illustrationer. Bonniers svenska ordbok finns tillgänglig på webben i anslutning till synonymer.se. Sökningen är gemensam för de två ordböckerna. Träffarna ur Bonniers ordbok finns nedanför synonymdelen under rubriken Vad betyder [sökord].

Till synonymer.se

Tillbaka till rubrikerna

Lexin

I Sverige har det också getts ut två olika definitionsordböcker för icke-svenskspråkiga. Svenska ord med uttal och förklaringar kom ut redan på 1980-talet, och den enspråkiga ordboken har tjänat som bas för ett stort antal tvåspråkiga ordböcker i den så kallade Lexin-serien. Ordboken utarbetades ursprungligen vid Göteborgs universitet på Institutionen för svenska språket (Språkdata) och has numera hand om av Språkrådet. Tyngdpunkten ligger på det ordförråd som en invandrare i Sverige behöver. Lexin-serien finns fritt tillgänglig på nätet.

Till Lexin

Tillbaka till rubrikerna

Natur och Kulturs Stora Svenska Ordbok

Natur och Kulturs Stora Svenska Ordbok från 2006 (och dess första upplaga Natur och Kulturs Svenska Ordbok från 2001) är betydligt mer omfattande än Svenska ord. Uppslagsorden är fler och artiklarna överlag längre.

Båda ordböckerna har ett pedagogiskt definitionsspråk och överskådliga artiklar. Förkortningarna är få. I Svenska ord kan tyngdpunkten sägas ligga på hur ord konstrueras medan Natur och Kulturs Stora Svenska Ordbok i mycket högre grad beskriver fraser och konventionaliserade uttryck.

Tillbaka till rubrikerna