Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Uttal av finlandssvenska efternamn


Huvudregeln för uttal av personnamn är att man ska använda det uttal som personen eller släkten i fråga själv använder. 

En del namn är dock svåra att veta hur de uttalas, så vi har samlat de mest knepiga här. Förteckningen är naturligtvis inte uttömmande och vi tar gärna emot förslag på namn att komplettera den med.

Kolon efter en vokal anger att den är lång och understrykning anger att stavelsen är betonad.

Listan bygger på uppgifter i en artikel av Mikael Reuter, publicerad i Språkbruk 2/1998.

Tillbaka till rubrikerna

A–E

Adlercreutz

a:dlärkröjts

Aejmelaeus

emele:us

Albrecht

allbrekt

Allardt

allart

Alopaeus

alåpe:us

Andersen

andärsen

Anderzén

andärse:n

Anthoni

anto:ni

Aschan

aska:n

Bardy

bardi:

Beaurain

båräng

Biaudet

biåde:

Blumenthal

blo:menta:l

Blåfield

blå:fjeld

von Boehm

fånbö:m

Boije af Gennäs

båjjeavjenne:s

von Born

fånbå:rn

Boucht

bukt

Brunila

brunila

Brunow

brunnåv

Carpelan

karpelan

Cedercreutz

se:därkröjts

de la Chapelle

döla ʃapell, la ʃapell

Charpentier

ʃarpantie:

von Christierson

fånkriʃʃärsån

Creutz

kröjts

Dalkarl

dalkar

Durchman

durkman

Ehrensvärd

ä:rensvä:rd

Ehrnrooth

ä:rnro:t

Ehrström

e:rström

Ehrstedt

e:rstet

Elfving

ellving

Enckell

engkel

Tillbaka till rubrikerna

F–O

Fabritius, Fabricius

fabri:tius, fabri:tsius, fabri:sius

von Fieandt

fånfi:ant

Fougstedt

fo:gstet

von Frenckell

fånfrennkel

Freudenthal

fröjdenta:l

Gallen

gallen

Gallén

gale:n

Gauffin

gåfäng

Gayer

gajjär

Geust

geust

von Graevenitz

fångre:venits

Groundstroem

grundström

Hafrén

havre:n

Hausen

hausen

von Hertzen

fånhärtsen

af Heurlin

a:vhörli:n

Jansén

janse:n

Kevin

tjevi:n

von Konow

fånko:nåv

von Koskull

fånko:skul

Kovanko

vang

Kreutzmann

kröjtsman, kråjtsman

Laurén

laure:n

Laurent

lårang

Londen

lånde:n

Majors

majo:rs

Martin

marti:n

Maury

ri:

Mickwitz 

mikkvits

Naert

na:rt

von Numers

fånnummärs, fånnu:märs

Nystén

ny:ste:n

Oesch

öʃʃ

Oker-Blom

å:kärblom

Tillbaka till rubrikerna

P­–Ö

Paetau

pe:tau

Perret

pere:

Pomoell

mell

Ramm-Schmidt

rammʃmit

Ramsay

ramse

Reuter

röjtär

Reincke

reinke

Roschier

råʃʃär

Rotkirch

ro:ttjirk, äv. rå:tkirç

von Schalien

fånʃalienn, fånʃaliäng

Schalin

ʃali:n

von Schantz

fånʃants

Schauman

ʃå:man

Scheinin

ʃeinin

Schjerfbeck

ʃärvbek

Schevelew

ʃeveleff

von Schoultz

fånʃults

Schreck

ʃrekk

Schroderus

skråde:rus

Schröder

ʃrö:där

Schulman

ʃu:lman

af Schultén

avʃulte:n

Schultz

ʃults

Segercrantz

se:gärkrans

Sinebrychoff

sinebrykkof

Skurnik

skurnik

Standertskjöld

standärʃöld

Steinby

steinby

Stierncreutz

ʃä:rnkröjts

Stjernschanz

ʃä:rnskans

Svaetichin

svetihin el. sveti:hin

Taube

tå:b el. taube

Thesleff

tesslef

Tollet

lett

von Troil

fåntroi:l

Troupp

trupp

Turtschaninoff

turtʃani:nåff

Warburton

va:rburton

Wasz-Höckert

vashökkärt

von Veh

fånfe:

Weurlander

vörlandär

von Weymarn

fånvejmarn

Wichmann

viçman

von Wright

fånvrikt

Zetter

settär

Zilliacus

siliakkus

Zweigbergk

tsvejgbärk

 

Tillbaka till rubrikerna