Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Ortnamn i Finland på de nordiska språken

Den här rekommendationen är vägledande för hanteringen av ortnamn i Finland i texter på de nordiska språken. Den riktar sig i första hand till översättare, redaktörer, journalister och övriga personer i Finland som skriver på och översätter till dessa språk.

Rekommendationen gäller officiella administrativa namn som namn på städer och kommuner, byar, stadsdelar och gator.

Institutet för de inhemska språken rekommenderar att

  • Svenska ortnamn används i svenska texter. Det här gäller både orter som har enbart ett svenskt namn och orter som har såväl ett finskt som ett svenskt namn. Vilka finska ortnamn som har svenska motsvarigheter kan kontrolleras i publikationen Svenska ortnamn i Finland. Om en ort saknar ett svenskt namn används det finska namnet i svenska texter.
  • För de andra nordiska språken gäller samma rekommendation. Också Språkrådet i Norge rekommenderar att svenska ortnamn ska användas i norska texter.

Undvik att i samma text använda både ett finskt och ett svenskt namn parallellt (t.ex. ”i Turku, Åbo” eller ”i Kristinestad, Kristiinankaupunki”) eftersom detta kan förvirra läsaren. I turistbroschyrer, uppslagsverk och liknande texter kan det däremot vara på sin plats att ange också namnet på minoritetsspråket, t.ex. ”Åbo (Turku på finska)” eller ”Jakobstad (Pietarsaari på finska)” när syftet är att informera och göra läsaren uppmärksam på tvåspråkigheten. 

Texten baserar sig på en rekommendation av svenska och finska språknämnden från 1997.

Till Svenska ortnamn i Finland
Språkförhållandena i kommunerna
(Finlex)
Till språknämndernas rekommendation (Språkbruk 2/1997)
Till norska Språkrådets rekommendation om ortnamn i Finland