Till innehållet

Namn på ryska orter i svenskan

Den här anvisningen är ett hjälpmedel för hur man ska hantera namn på ryska orter i svenska texter. Den riktar sig i första hand till översättare, redaktörer, journalister och övriga personer som skriver på och översätter till svenska i Finland.

Huvudregel: translitterering

Huvudregeln är att ryska ortnamn överförs från kyrillisk till latinsk skrift genom translitterering. Det betyder att man bokstav för bokstav överför tecken från ett teckensystem till ett annat. I Svenska skrivregler (2017, kapitel 15) finns anvisningar för hur kyrillisk skrift ska återges i svenskan.

Varje språk har egna anvisningar för translitterering. Därför ska inte engelska eller finska translittereringsprinciper användas för svenskan. I Kielikellos artikel Venäjän kielen siirrekirjainnus eri kielissä (”translitterering från ryska på olika språk”) nedan redovisas de största skillnaderna mellan translitterering från ryska till finska respektive svenska.

Den som översätter finska texter där ryska ortnamn förekommer kan ha nytta av publikationen Venäjän federaation paikannimiä (”ortnamn i Ryska federationen”) som utöver finska namnformer också innehåller de ryska namnen skrivna med kyrilliskt alfabet, vilket i sin tur gör translitterering direkt från det ryska namnet till en svensk form möjlig.

Till artikeln Venäjän kielen siirrekirjainnus eri kielissä
Till publikationen Venäjän federaation paikannimiä

Undantag från translittereringsprincipen

1. Orter med hävdvunna svenska namn

Nedanstående rekommenderas när valet står mellan rysk och svensk form.

Ryska orter med levande svenska namn

Ett fåtal orter har hävdvunna svenska namn som fortfarande kan betraktas som levande. Det här gäller namn som Kexholm (translittererad form Priozersk), Sordavala (translittererad form Sortavala), Viborg (translittererad form Vyborg) och Systerbäck (translittererad form Sestroretsk) och namn på vissa större öar i Finska viken, till exempel Björkö, Hogland, Lövskär, Seitskär och Tyterskär. För hamnstaden Primorsk, som ligger där det tidigare Björkö köping låg, rekommenderas i dag det ryska namnet.

Förekomsten av eventuella övriga svenska namnformer kan kontrolleras i Nationalencyklopedin. De svenska namn som tas upp där kan användas i de flesta kontexter.

Ryska orter med föråldrade svenska namn

I historiska kontexter kan också föråldrade svenska ortnamn användas. Detta gäller de flesta svenska kommunnamn i det avträdda Karelen, bortsett från namnen Viborg, Kexholm och Sordavala som ännu är levande svenska namn. De svenska namnen kan kontrolleras i Kielikellos artikel Luovutettujen kuntien suomalaisnimien taivutus (”böjningen av de finska namnen på kommuner i det avträdda Karelen”). Även namn som Nöteborg och Ingermanland betraktas i dag som historiska.

Till Nationalencyklopedin (kräver prenumeration och inloggning)
Till Luovutettujen kuntien suomalaisnimien taivutus

2. Orter utan hävdvunna svenska namn men med hävdvunna finska namn 

Nedanstående rekommenderas när valet står mellan rysk och finsk form.

Välj det finska namnet

En del ryska ortnamn har finskt ursprung men skrivs med kyrilliska bokstäver. Det här gäller främst orter i det avträdda Karelen och i områden där finska och andra östersjöfinska språk talas eller har talats. Stavningen av de finska namnen har anpassats efter det kyrilliska alfabetet och när namnen translittereras till svenska får man namnformer som liknar finskan, men som saknar exempelvis ä och ö, och där vissa konsonantljud återges annorlunda än i finskan. I sådana fall rekommenderas det finska namnet i svenska texter.

Exempel:

Ryskt namn
Svensk form
Finskt namn
АхвенламбиAchvenlambi
Ahvenlampi
ИмпилахтиImpilachti
Impilahti
КаннельярвиKanneljarvi
Kanneljärvi
ЛахденпохьяLachdenpochja
Lahdenpohja
ПиткярантаPitkjaranta
Pitkäranta

I en finländsk kontext kan det kännas onaturligt att använda translittererade former som Lachdenpochja, Kanneljarvi, Impilachti, Pitkjaranta och Achvenlambi på svenska eftersom formerna ser finska ut men har en för finskan främmande stavning. Därför rekommenderas de finska namnen Lahdenpohja, Kanneljärvi, Impilahti, Pitkäranta och Ahvenlampi i stället.

Välj translitterering

Om en translitterering av den kyrilliska namnformen inte ger ett resultat som entydigt visar finskt ursprung, som i avsnittet välj det finska namnet, används en translittererad form av det ryska namnet i svenskan, även om orten också har ett levande hävdvunnet finskt namn.

Exempel:

Ryskt namn
Svensk form
Finskt namn
СиболаSibola
Sipola
ШижняSjizjnja
Siisna

En del av de ryska namnen saknar koppling till de finska namnen, medan andra kan vara översättningslån från finskan.

Exempel:

Ryskt namn
Svensk form
Finskt namn
ЛохгубаLochgubaLohilahti
Сямозеро Siamozero
Säämäjärvi
ВаркаловоVarkalovo
Vaarakkala

Avsikten med den här rekommendationen är inte att en enskild skribent eller översättare ska försöka reda ut det ryska ortnamnets bakgrund, utan att hjälpa till att välja en sådan namnform som passar i en svensk text i Finland. Det är aldrig fel att välja en translittererad form, men i vissa fall är det mer ändamålsenligt att välja det finska namnet. I osäkra fall är det klokast att välja translitterering.