Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Ortnamn

De äldsta ortnamnen i Finland kan vara upp till 3 000 år gamla, och nya namn uppstår varje dag. De nya namnen kommer oftast till i och med att tätorter byggs ut och nya bostadsområden planeras. I samband med detta uppstår ett behov av ortnamnsvård. Namnvårdarna vid Språkinstitutet erbjuder t.ex. kommuner hjälp vid planeringen av namn på nya gator och vägar. Vi granskar också de ortnamn som finns i Lantmäteriverkets ortnamnsregister.

Den svenska ortnamnsvården arbetar för ett enhetligt och fungerande namnskick som följer svensk språkriktighet. Samtidigt värnar vi också om det historiska värde och den information om äldre tider som ortnamnen innehåller.