Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Tillbaka till rubrikerna

Namnet på kommunen

Enligt lagen om kommunindelning beslutar kommunfullmäktige om kommunens namn. Utlåtande skall inhämtas från Institutet för de inhemska språken.

Tillbaka till rubrikerna

Namn på delar av städer och kommuner

Enligt den nya markanvändnings- och bygglagen (1.1.2000) skall en byggnadsplan innehålla också eventuella namn på kommundelar, byggnadskvarter, gator och allmänna platser. Stads- eller kommunstyrelsen beslutar om namnen på stads- och kommundelar.

Tillbaka till rubrikerna

Namn på vägar

Namngivningen av vägar på landsbygden ankommer på kommunerna, som också sörjer för skyltningen. Innan ett namn fastställs är det skäl att utreda det traditionella namnbruket och höra invånarna. Invånarna kan besvära sig över namn och föreslå förbättringar.

Kommunen beslutar inte om namn på enskilda vägar. Det väghållande väglaget har rätt att bestämma vad vägen skall heta och i samråd med vägdistriktet sätta upp namnskyltar (med vit text på svart botten).

Tillbaka till rubrikerna

Namn på gator, gränder och parker

En byggnadsplan omfattar också namnen på olika objekt i planen. I flera städer och kommuner finns det en namnkommitté bestående av sakkunniga på olika områden. Några få städer har en heltidsanställd namnplanerare. I många fall har namnplaneringen varit en bisyssla för byggnadsplanerare eller tekniker. Ett namn blir officiellt då byggnadsplanen fastställs. När en plan läggs fram till påseende skall granskningen omfatta också namnen. Namn som redan blivit fastställda kan korrigeras i efterhand, antingen som en teknisk justering eller genom en förändring i stadsplanen. Anmärkningar kan göras av den som är bosatt i kommunen eller på något annat sätt berörs av planen.

Tillbaka till rubrikerna

Namn på busshållplatser

Namnen på de kommunala busshållplatserna fastställs oftast av kommunens myndighet för kollektivtrafik som ofta också själv utformar namnen.

Tillbaka till rubrikerna

Namn på skolor och läroanstalter

Namnen på kommunala grundskolor och gymnasier fastslås vanligen av kommunens undervisningsväsen. Namnen på läroanstalter av andra slag bestäms oftast av skolans huvudman.

Tillbaka till rubrikerna