Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Tio goda råd om myndighetsnamn

Råd till dig som planerar ett namn på en myndighet eller på en producent av offentlig service.


Ett bra namn är enkelt att komma ihåg, förstå, skriva och uttala.

1. Kom ihåg att Finlands nationalspråk enligt grundlagen och språklagen är svenska och finska. Enligt den samiska språklagen ska myndigheterna även använda samiska i information som riktas till allmänheten inom samernas hembygdsområde. Språklagarna omfattar även namn: namn på myndigheter och producenter av offentlig service ska ha namn som är svenska, finska och vid behov även samiska. Andra språk kan användas endast vid sidan om dessa tre.

2. Kom ihåg att ett begripligt språk hör till grundlagens krav på god service inom förvaltningen. Till ett begripligt språk hör även namnen.

3. Kom ihåg att även namn omfattas av de principer om service och rådgivning och av det krav på gott språkbruk som stadgas i förvaltningslagen.

4. Kom ihåg att ett namn på en myndighet eller ett förvaltningsområde ska bildas samtidigt på svenska och finska (och samiska vid behov). Namnen ska kännas naturliga på samtliga språk.

5. Kom ihåg att namnen på ett förvaltningsområde ska vara enkla att lokalisera, de ska vara begripliga och språkligt korrekta. Om ett traditionellt ortnamn används i namnet bör det vara lämpligt för området i fråga.

6. Se till att namnen lämpar sig för dem som behöver namnen och som berörs av den service myndigheten ger. Fråga namnbrukare och lokalbefolkning!

7. Om det behövs namn på andra språk (engelska, tyska, ryska, franska osv.) ska dessa översättas och användas endast i kommunikation på ifrågavarande språk.

8. En eventuell förkortning av namnet bildas för varje språk. Den svenska förkortningen bildas av det svenska namnet, den finska av det finska namnet osv.

9. Se till att det finns experter på språk och namn i den arbetsgrupp som planerar namnen.

10. I kontroversiella nationella namnfrågor bör man be Institutet för de inhemska språken om ett utlåtande.