Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Namnkollisioner i nya kommuner

När man enats om en kommunsammanslagning och kommit överens om ett namn på den nya kommunen stöter man på ytterligare ett namnproblem: flera gator och vägar har identiska namn. Två eller flera vägar kan inte ha likalydande namn eftersom det skulle medföra problem för post och räddningstjänst.

Men vilken Granvägen, Hamnvägen eller Strandgatan ska få behålla sitt namn och vilken ska byta namn när invånarna ogärna vill byta adress? Varje kommun kan lösa problemen på sitt eget sätt men det är naturligtvis bra om några allmänna råd finns till hands.

Särskiljande bestämning

Om det bara handlar om två vägar med identiska namn kan man lösa problemet genom att lägga till en särskiljande bestämning (t.ex. ett bynamn eller ett gammalt kommunnamn) och alltså bevara de gamla namnen: Söderby Strandväg(en) och Norrby Strandväg(en). Två vägar kan också särskiljas med en väderstrecksbeteckning, men bara om vägarna leder till samma plats och ligger så nära varandra att de lätt kan relateras till varandra: Västra Hamnvägen och Östra Hamnvägen. Dessa lösningar är dock inte särskilt gångbara om det finns fler än två vägar med samma namn. Namnen blir dessutom rätt långa.

Allmänna principer

Om något av vägnamnen måste ändras är det bra att gå in för några allmänna principer.

En namnändring kan vara motiverad om                              

 1. få eller inga personer bor på adressen
 2. inga företag använder adressen
 3. vägen är mycket kort (eller en mindre gränd eller stig)
 4. namnet är relativt nytt
 5. namnet är ett s.k. kategorinamn som bygger på ett särskilt tema (t.ex. trädslag); då kan Granvägen döpas om till exempelvis Björkvägen eller Rönnvägen
 6. namnet vållar problem med stavning eller uttal (t.ex. memorialnamn) eller om det redan tidigare visat sig vara opraktiskt. 


En väg kan få behålla sitt namn om

 1. det bor betydligt fler människor vid en av vägarna jämfört med den andra
 2. många företag använder vägens namn som postadress
 3. vägen är en viktig infarts- eller genomfartsled
 4. namnet har historisk bakgrund eller är gammalt och etablerat
 5. namnet är välmotiverat (t.ex. om Kvarnvägen vittnar om en gammal kvarn som finns eller funnits i byn eller om Granvägen ligger intill en grandunge)
 6. namnet bygger på det gamla, traditionella namnbeståndet.


Ofta är man tvungen att skapa nya namn. Då är det bra att utgå från traktens traditionella namnbestånd, historien, näringarna, landskapet och naturen eller ta i bruk memorialnamn som bygger på namn på tidigare invånare som förtjänar att bli ihågkomna.