Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Samiska namn

Samiska ortnamn började systematiskt samlas in på 1960-talet, och i Namnarkivet på Institutet för de inhemska språken finns i dag ca 11 000 namnsedlar med samiska namn. Namnsamlingarna används i den granskning av namn på kartorna som görs vid institutet i samarbete med Uleåborgs universitet. 

På en topografisk karta som trycktes 1970 var namnbeståndet kring till exempel byn Leppäjärvi i Enontekis fortfarande så gott som finskspråkigt. I namngranskningen av kartorna har man lagt till också traditionella samiska namn. För granskningen har man använts sig av de samlingar som finns i Namnarkivet men också av andra källor.

De namn som läggs till och även andra förändringar sparas i Lantmäteriverkets terrängdatabas. Denna databas används som bas för de kartor som publiceras.

Utdrag av den topografiska karta som trycktes år 1970.
Leppäjärvi i Enontekis

Utdrag ur terrängdatabasen 2010.
Leppäjärvi (utdrag ur terrängdatabasen)