Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Samiska namn på kartorna

Samiska ortnamn började systematiskt samlas in på 1960-talet, och i Namnarkivet på Institutet för de inhemska språken finns i dag ca 11 000 namnsedlar med samiska namn. Namnsamlingarna används i den granskning av namn på kartorna som görs vid institutet i samarbete med Uleåborgs universitet. 

På en topografisk karta som trycktes 1970 var namnbeståndet kring till exempel byn Leppäjärvi i Enontekis fortfarande så gott som finskspråkigt. I namngranskningen av kartorna har man lagt till också traditionella samiska namn. För granskningen har man använts sig av de samlingar som finns i Namnarkivet men också av andra källor.

De namn som läggs till och även andra förändringar sparas i Lantmäteriverkets terrängdatabas. Denna databas används som bas för de kartor som publiceras.

Utdrag av den topografiska karta som trycktes år 1970.
Leppäjärvi i Enontekis

Utdrag ur terrängdatabasen 2010.
Leppäjärvi (utdrag ur terrängdatabasen)