Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Planerat namnskick

I planeringen av nya namn är det naturligt att ta avstamp i det namnförråd som redan är i bruk på området. Ett gammalt ortnamn kan bli namn på ett nytt bostadsområde, eller utgöra motiv för ett nytt gatunamn.

Det traditionella ortnamnsförrådet hittar man nedtecknat och sparat i Namnarkivet på Institutet för de inhemska språken och i Svenska litteratursällskapets språkarkiv. Många av namnen finns även införda på kartor. Namnsamlingarna i arkiven är gjorda genom intervjuer med folk i bygderna, för det är de som känner namnförrådet bäst. Det är ju i samtal ortsbor emellan som en viss plats har fått sitt namn.  I ett nybyggt område i en stad eller en tätort finns dock ofta så många nya orter som ska namnges att de traditionella namnen inte räcker till som grund. Då behövs även andra namnmotiv. Sådana kan namnplaneraren hitta i platsens historia eller i områdets karaktärsdrag.

Namnförrådet bildar en helhet där namnen på många sätt knyter an till varandra. En park, ett torg och en gata kan ha samma namnmotiv, och detta motiv kan hänga samman med namnen på andra platser i närheten. Men det är inte heller bra om det finns för många liknande namn. Ett namn ska skilja sig ut också jämfört med namn i andra delar av kommunen eller staden.