Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Åkerlandskap i Mulby

Mulby i Esbo

Namnplanering i Kurtby i Esbo

Det gamla bynamnet Mulby är i dag namn på ett bosättningsområde, som byggts på byns backar och åkrar. Från den nya vägen Mulbyvägen förblir sikten över åkrarna öppen, även när Mulby byggs ut i enlighet med detaljplanen.

Till den gamla byn Mulby hörde också Åminne. Bägge är i dag delar av stadsdelen Kurtby.

Planenamnen i Mulby och Åminne bygger i hög grad på gamla ortnamn i området. Vägarna Åminnevägen och Åminnestranden går tillbaka på namnet Åminne gård. Parknamnet Uraalibranten syftar på bostadshuset Uraali som hörde till Köklax glasbruk.

Illustration av Mulby
Urbana namn i Mulby. Baskarta: illustration baserad på detaljplanen 2010.


Ny bosättning i Stenbacka

Stenbacka har i tiderna varit namnet på en gård i Mulby. Kullen i Stenbacka syns också när landsbygden i Mulby förvandlas till stad. Gården Stenbacka är numera delad i Övre Stenbacka och Nedre Stenbacka.

I detaljplanen över området bevaras dessa gårdsnamn i namnen på de gränder som leder till gårdarna. I namnen i området bevaras även de namn på odlingar som funnits på gården. Åkern vid Esboån har kallats Åbiten och det namnet bibehålls som namn på en park. Parknamnet Långtegarna går tillbaka på namnet på en annan åker i området.