Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

rss Språkinstitutet bloggar

Här bloggar vi om stora och små språkliga frågor och fenomen som vi stöter på i vårt arbete eller i vardagen. Vi som skriver är språkvårdare och dialektologer med olika språkliga intressen och arbetsuppgifter.
3.1.2017

Centrumbiblioteket behöver ett fungerande svenskt namn

Maria Vidberg

Det nya biblioteket som byggs i Helsingfors har i en namntävling fått namnet Helsingin keskustakirjasto Oodi på finska och Helsingfors centrumbibliotek Oodi på svenska. Det svenska namnet har fått mycket kritik för att det finska ordet oodi överförts som sådant i det svenska namnet i stället för det svenska ode.

Namntävlingar har blivit ett populärt sätt att använda i namngivningen i dag, också bland myndigheter. En namntävling ger till exempel en namnlös byggnad synlighet och inkluderar allmänheten i planeringsprocessen. Tävlingarna lockar ofta många deltagare och genererar brokiga namnförslag.

I Helsingfors ordnades i fjol en namntävling för det bibliotek som byggs vid Tölöviken. Biblioteket fick redan tidigt de välfungerande arbetsnamnen Keskustakirjasto och Centrumbiblioteket. De här namnen hade uppfyllt kriterierna för välplanerade officiella namn, dvs. att ett bra namn ska vara lätt att komma ihåg, förstå, skriva och uttala.

Det vinnande förslaget i namntävlingen offentliggjordes vid årsskiftet när biblioteket fick det finska namnet Helsingin keskustakirjasto Oodi och det svenska namnet Helsingfors centrumbibliotek Oodi. I det finska namnet har man utgått från ordet oodi, med betydelsen högstämd tanke- eller hyllningsdikt, vars svenska motsvarighet är ode. I det svenska namnet valde man ändå att använda finskans oodi. Namnvalet motiverades med att namnet fungerar på många språk. Namnet Oodi har fått mycket kritik både för att det finska ordet används också i svenskan och för att många anser att namnet rent innehållsmässigt av olika orsaker inte är lämpligt.

I offentlig namngivning i tvåspråkiga kommuner bör namngivningen ske parallellt på finska och svenska. Om man dessutom önskar ge ett namn också på andra språk, exempelvis engelska, görs översättningar separat till de här språken.

Det är förståeligt att den som lämnar in ett namnförslag bara gör det på sitt eget modersmål utan att tänka på hur förslaget fungerar på övriga språk. Det är tävlingsjuryns uppgift att beakta hur namnförslagen fungerar också på andra språk. Det här är särskilt viktigt i det tvåspråkiga Finlands tvåspråkiga huvudstad.

På våra namnsidor finns goda råd för planering av ett namn på en myndighet eller på en producent av offentlig service.

Läs också namnvårdaren Ulla Onkamos blogginlägg (på finska) om vikten av tydliga instruktioner för en namntävling.

Hufvudstadsbladet skrev om Oodi i ledaren 3.1.2017.


Tillbaka till rubrikerna | 0 kommentarer | Kommentera

Inga kommentarer