Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Ändå

Reuters ruta 30/1 2013

En sällan påpekad men uppenbarligen mycket vanlig finlandism är användningen av ändå på ett sätt som är främmande för rikssvenskan. Som så ofta handlar det uppenbarligen om påverkan från finskan – i detta fall om att ändå används som motsvarighet till finskans kuitenkin också i sådana fall då man på svenska normalt skulle använda i alla fall, emellertid eller ett satsinledande men.

Ordet ändå har i och för sig flera betydelser. Huvudbetydelsen som vi nu talar om är enligt ordboksdefinitionen ’trots dessa (övriga) omständigheter (som framgår av sammanhanget)’: ”Laget gjorde sitt bästa men förlorade ändå”. En bibetydelse är ’under alla (föreliggande) omständigheter’, i meningar som ”Eftersom vi ändå inte kan göra något åt saken kan vi sluta prata om det här”, och en annan betydelsenyans finns i uttryck för brist på rimlighet som i ”Det här kan väl ändå inte ha varit meningen”.

I finlandssvenskt språkbruk används ändå ofta också i sådana fall då det inte handlar om ett motsatsförhållande jämfört med det som sagts tidigare: ”Området behåller sin prägel av öppen gräsmatta. Det ska ändå repareras och sättas i skick”, ”På familjekaféet finns flera andra lekglada barn. Från och med februari får Olivia ändå nya vänner då hon ska börja på daghem.” ”Angående utrikespolitiken höll sig Obama relativt vag. Enligt presidenten bör ändå USA sträva efter att lösa konflikter genom diplomati snarare än militära interventioner.”

Här är det ju inte fråga om att området ska sättas i skick trots att det behåller sin prägel av öppen gräsmatta, att Olivia får nya vänner trots att det finns flera andra lekglada barn på familjekaféet eller att Obama talade för diplomati trots att han var vag i sina uttalanden.

I sådana fall är det bättre att skriva t.ex. Området behåller sin prägel av öppen gräsmatta. Men det ska repareras och sättas i skick. Från och med februari får Olivia i alla fall (eller emellertid) nya vänner då hon ska börja på daghem. Presidenten framhöll i alla fall att USA bör sträva efter att lösa konflikter genom diplomati snarare än militära interventioner.

Jag är medveten om att gränsdragningen här är svår och att vårt finlandssvenska språköra inte alltid leder oss rätt, men jag tycker ändå (sic!) att vi ska försöka vara medvetna om problemet och överväga om vi i stället för ändå borde använda i alla fall, emellertid eller men.

Mikael Reuter 

mikael[at]undala.fi