Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Ännu inte

Reuters ruta 27/4 2011

Till klassikerna bland finlandismer hör som bekant användningen av ännu i två betydelser påverkade av finskans vielä: för det första i betydelsen ’också, ytterligare, till slut’ (”Jag måste ännu stänga av datorn innan jag kan komma”, ”Nu ska vi ännu sjunga modersmålets sång”) och för det andra i betydelsen ’redan, före utgången av’ (stadsstyrelsen ska behandla planen ännu i vår). Detta har jag skrivit rätt utförligt om bl.a. i en ruta 1989. Däremot har det skrivits betydligt mindre om ordföljden när ännu kombineras med inte (ännu inte/inte ännu).

Den senare frågan har nu aktualiserats på ett diskussionsforum för de svenska översättarna i Finland. Bland exemplen förekommer meningar som ”Det är omöjligt att avgöra, eftersom det inte ännu/ännu inte finns någon fastställd plan” och ”Vi måste ta ställning inom ett ämnesområde där vi inte ännu/ännu inte känner till alla inverkade faktorer.”

I de här två fallen råder det knappast någon tvekan om att den normala svenska ordföljden är ännu inte. Det har kanske delvis att göra med att ännu ofta har något av betydelsen ’fortfarande’ i rikssvenskt språkbruk. Man kan ju inte skriva ”det finns ju inte fortfarande någon plan” utan man måste säga fortfarande inte, och på samma sätt är det enda naturliga att skriva ”det finns ju ännu inte någon plan”. Att man i finlandssvenskan i sådana fall ibland säger och skriver ”inte ännu” beror troligen på inverkan från finskan.

Ett alternativ där ännu (eller vanligen än) kommer efter inte är emellertid när det flyttas till slutet: ”han har inte kommit än(nu)”, ”det finns ju inte någon plan än(nu)”. Det gäller också när predikatet är underförstått, till exempel som svar på en fråga: ”Har Gadaffi avgått?” ”Nej, inte än(nu)”. Ofta är det i sådana fall den kortare formen än som är den naturliga.

Huvudregeln är alltså att ännu inte är den korrekta ordföljden i satser som ”Gadaffi har ännu inte avgått”, ”Vi har ännu inte hunnit behandla frågan”, ”Det är ännu inte sommar”. För att ännu ska kunna komma efter inte är tumregeln att det dels ska stå efter hela predikatet (vanligen sist i satsen), dels ska kunna ersättas med det kortare än: ”Vi har inte hunnit behandla frågan än(nu)”, ”Gadaffi har inte avgått än(nu)”.

Mikael Reuter