Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Språkförbistring ger massa problem

Reuters ruta 30/9 2010

En läsare har uppmärksammat att ordet språkförbistring på senare tid i Hufvudstadsbladet har använts i den oriktiga betydelsen ’hårt språkklimat’, för att beteckna den avoghet mot svenskan som har kommit till synes i debatten. Men vad betyder egentligen språkförbistring?

Det är helt riktigt att språkförbistring inte har något att göra med att språkklimatet och debatten om språkförhållanden blir allt bistrare. Språkförbistring, liksom det enkla förbistring, innebär att folk har svårt att kommunicera med varandra eftersom de talar olika språk (eller använder ord och uttryck väldigt olika). Den mest kända förbistringen är den babyloniska förbistringen som vi känner från Bibeln: när Herren, för att hindra människorna från att bygga Babels torn upp i himlen, förbistrade deras tungomål så att de inte längre förstod varandras språk.

Massa problem

En annan läsare berättar att hon under senare år har läst rikssvenska sidor och bloggar på webben och märkt att svenskarna säger t.ex. ”Jag har massa böcker, massa problem och massa pengar”, alltså utan obestämda artikeln en framför massa. Är detta numera acceptabelt?

En snabb koll visar att massa använt på detta sätt utan artikel är mycket vanligt i Sverige, faktiskt dubbelt så vanligt som en massa i den typ av texter som man finner på webben. En stor del av dem är skrivna av ungdomar, och enligt Språkrådet är det vanligt i ungdomars språk i dag att säga massa i stället för en massa. Det beror uppenbarligen på att massa har kommit att uppfattas som ett adverb jämförbart med mycket eller många.

Språkrådet i Sverige tar inte i sin frågelåda direkt ställning till om det är acceptabelt i vårdat språk att använda massa på det här sättet, men eftersom massa människor tycks göra det får vi räkna med att det är en del av språkutvecklingen. Intressant nog förekommer det nästan inte alls på webbsidor i Finland, men det lär knappast dröja så länge innan det sprids också hos oss. Låt oss i så fall se det som en språklig vinning: vi får ett nytt adverb som fyller en funktion. Massa böcker och massa problem är mer än många böcker och många problem.

Mikael Reuter