Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Gymnasiets huvudman

Reuters ruta 16/7 2010

I samband med diskussionen om gymnasieplatserna i Helsingfors har vi återigen upprepade gånger fått läsa att gymnasierna ”upprätthålls” av de enskilda kommunerna eller att kommunerna är gymnasiernas ”upprätthållare”. Jag har behandlat den här fennicismen tidigare, men känner mig ändå föranlåten att ta upp den på nytt.

På finska talar man alltså om ylläpitää och ylläpitäjä i fråga om bl.a. skolor och sjukhus, men detta kan inte översättas direkt. Man kan inte på svenska upprätthålla en skola – på sin höjd kan man upprätthålla undervisningen i skolan, särskilt om den ses som hotad. Vanligast är dock att man till exempel upprätthåller ordningen. Ordet ”upprätthållare” används knappast alls i Sverige, åtminstone inte i en sån här konkret betydelse.

Verbet upprätthålla betyder enligt Svensk ordbok att ”bevara på samma (höga) nivå med avs. på (viss kvalitet hos) abstrakt företeelse: disciplinen måste upprätthållas; upprätthålla sin neutralitet; upprätthålla skenet av ordning”. Man kan alltså upprätthålla kontakten mellan föräldrar och lärare, upprätthålla trygghet och arbetsro i skolan eller upprätthålla en hög standard på undervisningen. I lite mer konkret bemärkelse kan man också (enligt Bonniers ordbok) till exempel upprätthålla en järnvägslinje mellan två orter, men då ser man det snarast som ett led i att man upprätthåller en samhällsservice som annars skulle vara hotad.

Standarduttrycket när det gäller den myndighet eller organisation som har det juridiska och ekonomiska ansvaret för skolor, sjukhus m.m. är i stället att denna är huvudman för skolan etc. Det ordet används också i finländsk lagstiftning, och boken svenskt lagspråk i Finland (som numera har status som officiella anvisningar enligt beslut av statsrådets kansli) anger uttryckligen att man inte i sådana sammanhang ska använda upprätthålla och upprätthållare. Alternativ till vara huvudman för kan i vissa fall vara svara för, driva, föra, förvalta m.fl., och ylläpitäjä kan även översättas med till exempel den som svarar för, den som driver/för/förvaltar m.fl.

Ordet huvudman har som bekant har också andra betydelser, bl.a. den som i juridiska sammanhang har gett någon (ett ombud) fullmakt att uträtta något för sin räkning och den äldsta manliga medlemmen av den äldsta grenen av en (vanligen adlig) släkt. Däremot ska man naturligtvis inte kalla statsöverhuvudet ”huvudman” (valtion päämies).

Mikael Reuter