Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Innan och förrän

Reuters ruta 13/3 2009

De flesta har väl lärt sig den gamla regeln om att före används bara som preposition (före påsken) medan innan och förrän används före en sats med predikat, med den fördelningen att innan används när huvudsatsen är jakande (hon måste gå innan jag hade kommit) och förrän när den är nekande (du får inte gå förrän jag har kommit). Att innan också kan användas som preposition (innan påsk) accepteras numera allmänt.

Men hur är det riktigt med fördelningen mellan innan och förrän? Stämmer det att förrän ska användas ”i nekande satser eller satser med knappast eller liknande ord med delvis nekande innebörd”, som jag har skrivit i en språkspalt redan på 1980-talet?

Det som stämmer är att förrän används bara när huvudsatsen är nekande, men det hindrar inte att också innan i de flesta fall kan användas i samma position. Några autentiska exempel: ”köparen är inte skyldig att betala innan han har haft tillfälle att undersöka varan”,  ”klicka inte okej innan du läst villkoren”, ”rösta inte innan ni har hört låtarna”, ”JK behöver inte vänta länge innan någon kommer fram och pratar”, ”jag kan inte äta något innan jag går till skolan”.

Det verkar nästan omöjligt att se någon klar skillnad i användning och betydelse mellan förrän och innan i sådana nekande satser. Möjligen kan man säga att innan oftare används i mer neutralt tidsangivande sammanhang, medan förrän mer framhåller villkoret eller förutsättningen. Jämför den första och de två sista meningarna ovan med fiktiva meningar som ”du ska inte betala förrän du har undersökt varan”, ”hon går inte hem förrän någon har kommit fram och pratat”, ”du får inte äta något förrän du har tagit din medicin”. Ofta kan inte förrän i sådana fall omskrivas med först (du får äta först när du har tagit din medicin).

I det stora hela kan man i varje fall säga att både förrän och innan kan användas i nekande satser av det här slaget och för det mesta är utbytbara, även om förrän är vanligare.

Ett specialfall där förrän sällan är utbytbart mot innan är när det står framför ett uttryck som anger tidpunkt och har en bibetydelse av att något sker senare än man kunde vänta sig (också här motsvaras inte förrän av först): ”förhandlingar kan inte inledas förrän andra halvåret 2005”, ”kvinnor var inte välkomna i IOK förrän 1981”, ”bedövningen börjar inte verka förrän efter 10-15 sekunder”.

Framför allt i äldre svenska kunde förr än även särskrivas i en liknande betydelse (’tidigare än’). Ett exempel finner vi i dikten Löjtnant Zidén i Fänrik Såls sägner:
”och förr blev ingen efter,
än han stupat på ärans stråt.”

Mikael Reuter