Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

I flera repriser?

Reuters ruta 18/2 2009

För de flesta finlandssvenskar torde det vara helt naturligt att säga att ett hus har byggts om i flera repriser, att någon har varit medlem av en styrelse i flera repriser eller att någon har bott utomlands i olika repriser. Det innebär alltså att något har skett i olika omgångar eller under olika perioder. I dagens sverigesvenska förekommer en sådan användning av repriser knappast alls.

Intressant nog är det här en finlandism som mig veterligen inte tidigare har uppmärksammats i språkvårdslitteraturen. Den finns inte heller upptagen i Finlandssvensk ordbok, även om den diskuterades inför den senaste upplagan. Orsaken till att den inte kom in då var att man hittade något hundratal belägg på uttrycken på webbsidor i Sverige, och att Svenska Akademiens ordbok betecknar en sådan användning av repriser som fullt bruklig, med exempel som ”Under två repriser var han ledamot av riksdagens första kammare” och ”(fästningen) är utbyggd --- i repriser”.

Det aktuella bandet av SAOB kom emellertid ut på 1950-talet, och exemplen är från 1930-talet och äldre. Kolleger i Sverige intygar att uttrycken i flera repriser och i olika repriser i den här betydelsen definitivt inte är ”fullt brukliga” i dagens sverigesvenska.

Men hur ska man då tolka det faktum att det också på webbplatser i Sverige finns ett hundratal exempel på ”i flera repriser”, till exempel ”det har renoverats i flera repriser”, ”jag hade i flera repriser jobbat på en fotofirma”, ”jag har bott där i olika repriser”? Ja, det kan förstås ses som arkaismer, alltså ålderdomliga språkdrag, kanske använda av äldre personer eller förekommande i äldre texter. Men mycket tyder på att det för det mesta helt enkelt är fråga om texter i Sverige skrivna av finlandssvenskar, något som i flera fall rentav går att verifiera. Det finns många finlandssvenska journalister i Sverige, och många finlandssvenskar bosatta där som skriver bloggar.

Ett närmare studium av dessa ”i flera repriser” visar dessutom att det ofta handlar om en användning som är fullt gångbar i Sverige, nämligen när det gäller radio- och tv-program med mera: ”programmet sänds i flera repriser”, ”nu har TV-programmet gått i flera repriser”.

Så i nästa upplaga av Finlandssvensk ordbok ska de här uttrycken vara med, även om de inte hör till den kategori som får den direkta uppmaningen ”använd inte”.

Mikael Reuter