Till innehållet

Föredrag och föreläsningar

Reuters ruta 21/5 2009

Är det någon skillnad mellan ett föredrag och en föreläsning, eller kan de två orden användas fritt om samma sak? Frågan föranleds av en notis för några veckor sedan om att universitetets kansler skulle hålla ett festföredrag på Vetenskapssocietetens möte och att ”föreläsningen” var öppen för allmänheten.

I det här fallet var det uppenbarligen fråga om ett utpräglat föredrag, inte minst med tanke på att det handlade om universitetsreformen. Också det faktum att föredraget hölls på ett möte och var öppet för allmänheten gör att man inte gärna kan kalla det en föreläsning.

Enligt Svensk ordbok är ett föredrag en ”(längre) muntlig framställning över visst ämne vanl. på relativt hög ambitionsnivå men inte enbart för en trängre (vetenskapl.) krets”. En föreläsning i sin tur definieras av ordboken som en ”muntlig framställning av avgränsat vetenskapligt ämne, särsk. som undervisningsform inom högskolan”.

Det typiska är alltså att universitetslärare håller föreläsningar om sitt eget ämne för sina studenter, ofta inom ramen för en längre föreläsningsserie. Också gästföreläsare kan uppträda, och även om deras föreläsningar kanske är öppna för en vidare krets på till exempel högskolan så är de sällan ämnade för allmänheten.

På seminarier (både inom högskoleutbildningen och i vidare sammanhang) håller man föredrag, liksom på konferenser och liknande. Typiskt för ett seminarieföredrag är att det är avsett att diskuteras, medan en föreläsning traditionellt avslutas utan diskussion. Några absoluta regler för detta finns naturligtvis inte, och i dagens högskolor ses det säkert ofta rentav som önskvärt att studenterna ställer frågor i samband med föreläsningarna.

Den som håller en föreläsning kan kallas föreläsare, men något sådant ord som ”föredragare” finns inte. Den som håller ett föredrag kallas föredragshållare. En föredragande är som bekant något helt annat – det är en person som föredrar ett ärende för den person eller grupp som ska fatta beslut om det. Till den betydelsen av föredra hänför sig också ordet föredragningslista, som i dagens språkbruk kan upplevas som aningen föråldrat och vanligen motsvaras av dagordning.

Mikael Reuter