Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Är det möjligt?

Reuters ruta 24/4 2008

”Utländska frihetsberövade skall få tolkhjälp i mån av möjlighet”, står det i en finländsk lag. Men vad betyder det? Ska de få tolkhjälp om det är möjligt, annars inte, eller ska de få det i den utsträckning det är möjligt? Det låter kanske som hårklyveri, men en viss skillnad är det i betydelsen. Motsvarande finska uttryck är ”mahdollisuuksien mukaan”.

Det är säkert inte många i Finland som reagerar på ett sådant ”i mån av möjlighet”, men det gjorde den svenska språkexperten Barbro Ehrenberg-Sundin som förra hösten arbetade i ett språkvårdsprojekt i Finland. Och mycket riktigt: det visade sig att uttrycket visserligen förekommer i någon mån i Sverige, men det är oerhört mycket vanligare i Finland (närmare 30 000 Googlebelägg i Finland mot 1 600 i Sverige). Uttrycket nämns inte heller i svenska ordböcker. Vi har alltså att göra med en statistisk finlandism som mig veterligen inte har uppmärksammats tidigare.

I och för sig finns det fullt gångbara paralleller. Frasordboken Svenskt språkbruk nämner till exempel i mån av förmåga och i mån av tid.

Men det är alltså inte bara för att i mån av möjlighet är en finlandism som det finns skäl att se upp för det. Framför allt i föreskrifter av olika slag är det ofta viktigt att man skiljer mellan de båda betydelser som jag nämnde i första stycket, det vill säga att man klart säger att något ska ske eller göras om det är möjligt respektive i den utsträckning det är möjligt.

I den förra betydelsen är det entydiga uttrycket helt enkelt om möjligt. Det är självfallet fullt gångbart både i Sverige och i Finland, men intressant nog visar det sig att i mån av möjlighet i Finland är tre gånger så vanligt som om möjligt medan om möjligt i Sverige är tvåhundra gånger så vanligt som i mån av möjlighet. Vi tycks alltså flitigt omhulda vårt udda uttryck.

För att framhålla att något ska ske i den utsträckning det är möjligt finns flera användbara uttryck, bland annat i den mån det är möjligt, i möjligaste mån, så långt (det är) möjligt, så vitt möjligt. Det sista av dem bör man kanske vara försiktig med, eftersom ”så vitt” av vissa läsare kan tolkas som den ålderdomliga konjunktionen såvitt med betydelsen ’om, såvida’ – och då betyder det ju samma sak som om möjligt.

En tumregel kan alltså vara att fi. jos/mikäli mahdollista översätts med om möjligt medan mahdollisuuksien mukaan motsvaras av i möjligaste mån eller i den mån det är möjligt.

Mikael Reuter