Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Nu ska vi skriva ska 

Reuters ruta 13/9 2007

När jag gick i gymnasiet för snart femtio år sedan hade jag en modersmålslärare som tyckte att man gott kunde skriva ska, som en del radikala författare redan gjorde. Men hon var nog långt före sin tid. Ännu på 1980-talet var normalformen skall åtminstone i sakprosa. I tidningspressen började ska dyka upp på allvar på 1990-talet, och redan vid sekelskiftet rekommenderade mediespråkvårdarna i första hand ska men framhöll ändå att formerna är valfria så länge man är konsekvent. Sedan dess har ska blivit dominerande i de flesta stilarter.

I lagspråket och till stor del i annat myndighetsspråk har skall ändå hittills behållit sin position, i Sverige lika väl som i Finland. Men till exempel den svenska riksdagen har bland annat i utskottsbetänkanden allt mer gått över till ska, och nu är det dags för en ändring också när det gäller lagspråket.

Rättskretsen i det svenska Regeringskansliet, som består av bland annat expeditionschefer och rättschefer, har rekommenderat att ska i stället för skall används i alla officiella texter från Regeringskansliet som ska komma ut efter riksdagens öppnande den 18 september i år. Det gäller förstås i första hand nyskrivna lagförslag och förordningar, men också ändringar i gammal lag – enligt samma principer som också hittills har tillämpats i fråga om den språkliga formen i ändrade lagrum.

Och Finland följer efter. Statsrådets svenska språknämnd har i början av september beslutat rekommendera att de som översätter regeringspropositioner, förordningar och andra texter inom statsrådet övergår från skall till ska under hösten 2007. Övergången sker småningom, allteftersom nya texter översätts.

En sådan övergång från skall till ska är knappast särskilt revolutionerande. Det är viktigt att lagspråket följer den allmänna språkutvecklingen, och också tidigare har man ju gått över från former som tager och giver till tar och ger. I allmänspråket får naturligtvis den som så önskar fortsätta att skriva skall, men man bör vara medveten om att det snart kommer att uppfattas som lätt ålderdomligt – utom i talesätt och fraser som ”det ena du vill, det andra du skall”.

Mikael Reuter