Till innehållet

Fritidsboende tar bolån

Reuters ruta 4/10 2007

Många stadsbor har en fritidsbostad på landet. Kan man då kalla dem fritidsbor eller deltidsbor, i motsats till de fast bosatta, heltidsborna? Det finns ju landsbor, skärgårdsbor, Vasabor osv., så varför inte fritidsbor, deltidsbor och heltidsbor?

Ja, i och för sig kunde man väl tänka sig att tala om fritidsbor eller deltidsbor och året-om-bor eller heltidsbor, men faktum är att man knappast gör det. Slutleden -bo används nästan bara när förleden betecknar en plats – antingen en bestämd ort eller en typ av plats som i orden ovan. De enstaka belägg man hittar på typen fritidsbo och deltidsbo är snarast undantag som bekräftar regeln. En mellanställning intar ord som villabo och radhusbo, men också de är sällsynta. Sedan har vi förstås sambor och särbor osv., men det är en annan historia.

I finlandssvenskan förekommer som bekant också ett ord boare, vilket som sådant närmast avser en som bor någonstans året om men som också uppträder i sammansättningar som fritidsboare. Det har emellertid en närmast dialektal prägel och används som sagt bara i (delar av) Finland, och hör därför inte hemma i neutral saktext.

Det ord som används i sammansättningar av den aktuella typen är i stället boende. ”Varannan boende idag är deltidsboende” står det till exempel på webbplatsen för en ort i Sverige. Vi kan alltså tala om fritidsboende, deltidsboende, året-om-boende osv. Orden är ett slags mellanting mellan substantiv och adjektiviska participformer, så i bestämd form plural använder man de fritidsboende och inte ”fritidsboendena”. Dessutom kan de (i neutrum) användas om en byggnad: fastigheten kan byggas om från sommarboende till året-om-boende. Man talar ju också om olika slags boenden för äldre och funktionshindrade. Som förled ingår boende som bekant i boendeparkering.

Bolån

En läsare har undrat över det i dag så aktuella ordet bolån. Borde det inte vara bostadslån – man äger ju en bostad, inte ett bo?

Svaret är att bolån troligen snarare har att göra med verbet bo än med substantivet bo. Man tar lån för att ha någonstans att bo. Den stora fördelen är ju att ordet är så kort att det lätt kan ingå i sammansättningar som bolånemarknaden, bolånekrisen och bolånebörsen. I Sverige har bolån använts länge, men i Finland har det fått större spridning först under de senaste åren. En motsvarande om än mindre vanlig sammansättning är bomarknaden.

Mikael Reuter