Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Problem med avfall

Reuters ruta 18/10 2006

Ett av många ord som brukar ges som exempel på "officiella finlandismer" är problemavfall. Det motsvarande sverigesvenska ord som brukar nämnas är riskavfall, men på senare tid också miljöfarligt avfall eller bara farligt avfall. I samband med arbetet på en ny lärobok har den här terminologin fått ny aktualitet.

I ett par språkspalter på 1980-talet försvarade jag termen problemavfall som motsvarighet till riskavfall bland annat med att den hade direkta motsvarigheter på danska (problemaffald) och norska (problemavfall).

Sedan dess har det emellertid hänt ett och annat. Dels har termen riskavfall tagits i bruk också i ett antal finländska förordningar, främst väl för att den används i en internationell konvention, Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och omhändertagande av riskavfall. Dels visar det sig å andra sidan att riskavfall i Sverige allt mer har ersatts av miljöfarligt avfall och framför allt det kortare farligt avfall. Också på norska och danska tycks problemaffald/problemavfall ha fått ge vika för farlig(t) avfall (på danska också risikoaffald)

Flera av argumenten för bevarande av termen problemavfall i Finland har därför försvagats. Till det kommer att avfallshanteringen och de växande avfallsbergen över huvud håller på att bli ett stort problem i samhället, och det gör ju att i princip allt avfall som inte kan återvinnas eller utnyttjas till exempel för energi utgör ett problem.

I dag talar alltså mycket för att det är dags att också i Finland börja använda de mer beskrivande termerna farligt avfall och miljöfarligt avfall. Den förra har möjligen en bredare syftning: till farligt avfall hör inte bara sådant avfall som är farligt för miljön, utan också sådant som kan vara farligt till exempel genom att människor eller djur kan skada sig på något sätt. I huvudsak verkar de ändå vara synonyma.

Min rekommendation i dag är därför densamma som den man får i språkkontrollprogrammet Svefix: "Ordet problemavfall används i finländsk lagstiftning och motsvaras i Sverige av (miljö)farligt avfall eller riskavfall. Använd miljöfarligt avfall i texter som inte direkt hänvisar till finländsk lagstiftning." Att riskavfall vunnit ett visst insteg i vår lagstiftning är ingen katastrof, men i kommande lagstiftning finns det starka skäl att övergå till miljöfarligt avfall eller det mer övergripande farligt avfall.

Mikael Reuter