Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Kurs i första hjälpen

Reuters ruta 8/5 2005

Ska man tala om första hjälp-kurser, förstahjälpskurser eller första hjälpenkurser? Eller hur ska man bilda sammansättningar på första hjälpen? Den frågan fick jag nyligen, och det tycks vara ett återkommande problem.

Samma fråga behandlade jag i en språkspalt redan 1988, och kunde då konstatera att sammansättningar med första hjälpen som förled är ytterst sällsynta i Sverige, av någon orsak. I stället talar man om t.ex. kurser i första hjälpen eller använder en annan förled som i akutmottagning (i den mån det motsvarar "förstahjälpsstation").

Så långt kan jag hålla fast vid vad jag skrev då. Men jag konstaterade också att i den mån man skulle bilda sammansättningar på första hjälpen så skulle förleden enligt svenska ordbildningsmönster bli förstahjälps-. Det är i och för sig riktigt om man ser till andra motsvarande fall (som jag återkommer till nedan), men teori och praktik överensstämmer inte alltid i språkbruket.

I dag har vi tillgång till söktjänster på webben och kan därför bättre överblicka språkbruket. Då kan vi konstatera att sammansättningar "enligt svenska ordbildningsregler", dvs. med förleden förstahjälps-, helt enkelt inte förekommer i Sverige. De relativt få sammansättningar man finner har förleden första hjälpen- eller förstahjälpen-: förstahjälpenkurser, första hjälpeninsatser. Men vanligare är det med omskrivningar av typen kurser i första hjälpen.

Det obestämda första hjälp används för övrigt fristående efter vissa beskrivande bestämningar, framför allt i uttrycken livräddande första hjälp, psykisk första hjälp och emotionell första hjälp.

Rödakorskommittén

I de flesta andra motsvarande fall, där förleden är ett uttryck i bestämd form, bildas sammansättningar med förleden i obestämd form: Stillahavsflotta, svartabörsaffär, Rödakorskommittén. I enstaka fall ser man förleden särskriven (Röda korskommittén), men det är ett mindre rekommendabelt skrivsätt genom att syftningen är oklar ("varm korvgubbe").

Också i andra fall när namn i bestämd form står som förled i en sammansättning är huvudregeln den att den bestämda slutartikeln faller. Av Skatudden får vi Skatuddsterminalen och Skatuddskajen, av Brunnsparken får vi Brunnsparksvallarna, av Bottenviken Bottenvikskusten och av Östersjön Östersjösamarbete.

 Mikael Reuter