Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Nya SLAF har kommit ut

Reuters ruta 12/5 2004

För alla som arbetar med svenska författningstexter i Finland och också mer allmänt med svenskt myndighetsspråk är handboken Svenskt lagspråk i Finland (i innekretsarna känd som SLAF) en av de viktigaste källorna och ett av de viktigaste rättesnörena. Boken har kommit ut i flera upplagor, och 1998 års upplaga har länge varit slutsåld. Men nu har det kommit en ny upplaga igen.

Det kan tyckas att en handbok om lagspråk inte har särskilt stort allmänt intresse. Det är ju strängt taget bara några dussin personer som är aktivt engagerade i översättning och granskning av författningstexter. Men så är det inte alls. Det språk som används i lagar och förordningar berör strängt taget oss alla, inte minst genom att lagspråket påverkar myndigheternas språk i allmänhet och på det sättet i förlängningen också allmänspråkets utveckling. Dessutom har många av oss – inte minst journalister – ett behov att tala och skriva om sådant som står i lagen.

För den allmänna rättssäkerheten är det viktigt att lagar och förordningar skrivs på ett språk som i princip alla kan förstå. Den tid är för länge sedan förbi när man tyckte att lagarna skrevs bara för jurister, byråkrater och experter. En stor del av det som står i SLAF har därför som mål att göra det svenska lagspråket i Finland inte bara korrekt utan också klart och förståeligt. Modellerna tas i huvudsak från Sverige, där man har kommit långt med det så kallade klarspråksarbetet. Ett problem är förstås att våra lagtexter nästan alltid översätts från finska och därför i vissa avseenden är beroende av den finska textens utformning, men det underlättas av att man också på finska satsar allt mer på att skriva klart och tydligt. Det gagnar både myndigheter och medborgare.

Två små prepositioner

Två i sig triviala nyheter i årets SLAF illustrerar hur man strävar efter att närma lagspråket till allmänspråket. Det handlar om att införa två prepositioner. Tidigare har man skrivit att något föreskrivs i ”15 § lagen om …” och att ”lagen den 1 april 2002 om …” ändras. Enligt de nya reglerna skriver man – precis som i allmänspråket – ”15 § i lagen om …” och ”lagen av den 1 april om …”.

Svenskt lagspråk i Finland innehåller också en hel del allmänna språk- och skrivregler, även om det främst handlar om myndigheternas svenska. Där finns avsnitt om prepositioner, om ordföljd, om översättning av olika slags finska konstruktioner – bl.a. genitivkonstruktioner – om EU och terminologin i samband med det osv. Närmare 90 sidor utgörs av en finsk-svensk ordlista med ord som kan vara knepiga att översätta på rätt sätt.

Den nya SLAF är ett exempel på att de som ansvarar för de svenska myndighetstexterna i vårt land tar sitt språkliga ansvar på allvar. Det kunde vara ett föredöme för andra yrkeskategorier.

Mikael Reuter