Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Medlem i eller av något?

Reuters ruta 6/10 2004

Är man medlem i eller av t.ex. en styrelse, en valberedning, en arbetsgrupp, en nämnd? Hur är det med ordet suppleant? Suppleant i styrelsen? Är prepositionsbruket detsamma när det gäller t.ex. en förening eller ett parti? Finns det några skillnader mellan språkbruket i Finland och i Sverige?

Det enkla svaret är att både medlem av och medlem i en styrelse, en nämnd, en förening, ett parti osv. förekommer och kan användas i Sverige såväl som i Finland. Konstruktionsordboken Svenskt språkbruk beskriver det så här: ”ngn är medlem i ngt el. ngn är medlem av ngt: när de var medlemmar i kommunistpartiet ansågs de inte rumsrena; en medlem av (företrädare för) styrelsen reserverade sig”.

Ett närmare studium av det verkliga språkbruket bekräftar detta, men visar samtidigt på vissa mer eller mindre klara tendenser.

Allmänt taget dominerar användningen av prepositionen i, både när det gäller styrelser, nämnder och dylikt och när det gäller föreningar och partier. Särskilt gäller detta språkbruket i Sverige. I fråga om föreningar och partier är i mer än tio gånger så vanligt som av i sverigesvenskan och ungefär dubbelt så vanligt i finlandssvenskan.

Också medlem i styrelsen är dubbelt så frekvent som medlem av styrelsen i Sverige, medan i och av används ungefär lika mycket när det gäller styrelser i Finland. Exemplet i Svenskt språkbruk ger en antydan om att det skulle kunna ligga en liten betydelsenyans i prepositionsbruket (medlem av = företrädare för), men det är svårt att finna direkta stöd för detta i det faktiska språkbruket även om vissa exempel tyder på det.

Ledamot

Här bör också påpekas att man i Sverige mycket oftare talar om ledamöter än om medlemmar när det gäller styrelser. Också i det fallet förekommer bägge prepositionerna, men ledamot i styrelsen är fyra gånger så vanligt som ledamot av styrelsen. I stort sett samma proportioner gäller ledamöter i och av fullmäktige. I det fallet dominerar i klart också i Finland: man är nästan alltid ledamot i fullmäktige, inte ledamot av fullmäktige.

Intressant nog är man däremot nästan alltid ledamot av Svenska Akademien och vanligen också ledamot av Vetenskapsakademien.

Suppleant och ersättare

När det gäller suppleant och ersättare är mönstret klarare. Man är suppleant eller ersättare i styrelsen och ersättare i fullmäktige. Exemplen på av i dessa fall är så få att man frestas betrakta dem som lapsusar.

Ordförande i eller för

Också när det gäller ordförandekan vi växla mellan två prepositioner, i och för. Det överlägset vanligaste är i, vilket också har den fördelen att det kan kombineras med ett senare för, t.ex. ordförande i Föreningen för nordisk filologi, ordförande i styrelsen för X.

Mikael Reuter