Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

En echaufferad chaufför på chaussén

Reuters ruta 15/12 2004

"Anses det numera korrekt att uttala chaufför med a, alltså sjafö´r?" Det frågade en gammal bekant till mig här om kvällen, och tillade att hon tycker det har blivit vanligare och att hon till och med har hört det i Sverige.

Det var en enkel fråga som borde ha kunnat få ett enkelt svar, men som vanligt i motsvarande fall är verkligheten inte så entydig.

I de allra flesta svenska ord som innehåller au uttalas detta som en diftong, alltså a + u. Vi behöver bara tänka på ord som audiens, auktoritet, automat, fauna, hydraulisk, klausul, nautisk, paus och trauma. De här orden är vanligen direkta eller indirekta lån från grekiskan eller latinet. Men så finns det ett mindre antal ord som har lånats in i svenskan direkt från franskan, och som i motsats till många andra franska lån har behållit sin franska stavning helt eller delvis. Hit hör förutom chaufför (med försvenskad slutstavelse) bland annat aubergine, chauvinist, chaussé, echaufferad, hausse, sauté och vaudeville. I alla dessa uttalas au som å. I andra, lite äldre och mer etablerade lån har stavningen försvenskats: ridå, sås.

Men fallet chaufför är kanske ändå inte så helt entydigt. Visserligen är Svenska Akademiens ordlista, Bonniers svenska ordbok och den relativt nyutkomna Svenska språknämndens uttalsordbok eniga om att ordet uttalas med å. Det har också i många sammanhang framhållits som det enda riktiga. Men en av de moderna svenska ordböckerna, Svensk ordbok, ger faktiskt uttalet med a som ett andrahandsalternativ. Om inte annat, så visar det att detta uttal förekommer också i Sverige. I Finland och på Åland verkar det vara relativt vanligt, vilket också återspeglar sig i slangformen chaffis.

Mitt svar på frågan blir alltså att det fullt korrekta och under alla omständigheter acceptabla uttalet är sjåfö´r (jämför att det på norska skrivs sjåfør), och att det uttalet också rekommenderas t.ex. i radion. Men man kan inte gärna hävda att uttalet sjafö´r är direkt fel, även om det kan vara bra att veta att det finns lyssnare som tycker det låter obildat.

Till de ord där au uttalas som det skrivs hör också, åtminstone i rikssvenskan och enligt ordböckerna, ordet restaurang. SAOL ger som alternativ ett uttal med u, resturang. Det används också enligt uppgift på Åland. I finlandssvenskan är det, så vitt jag kan bedöma, rätt så vanligt med ett å-uttal, restårang. Det anges också som ett alternativ i Svensk uttalsordlista som har getts ut av Svenska språkbyrån. Alla tre uttalen bör enligt min mening anses acceptabla, och faktum är att vokalen i den mellersta stavelsen vanligen är så svagt uttalad att man knappast hör om det är u eller å.

Mikael Reuter