Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Efter eget gottfinnande

Reuters ruta 23/6 2004

”Talmannen kan enligt eget övervägande bevilja repliker”, står det i riksdagens information om arbetet i riksdagen. Det är en formulering som de flesta finlandssvenskar knappast reagerar på, och troligen känns den inte helt främmande i Sverige heller. Men, som en språkspaltskrivande kollega har påpekat, hör en sådan direktöversättning av ”oman harkintansa mukaan” inte till gängse svenskt språkbruk även om den förekommer rätt ofta i Finland.

Kollegan har framför allt fäst sig vid prepositionen. I Sverige skulle man säga efter eget övervägande, i den mån man talar om eget övervägande – precis som man säger efter moget övervägande. Men faktum är att efter eget övervägande inte är en etablerad fras på samma sätt som efter moget övervägande. Det är alltså inte bara prepositionen det handlar om, utan också huvudordet övervägande. Vad finns det då för alternativ?

De ord som närmast kommer i fråga här är, i alfabetisk ordning, förgottfinnande, gottfinnande, omdöme och prövning. Kombinerar vi dem (och övervägande) med både efter och enligt får vi totalt tio tänkbara fraser.

Ordet förgottfinnande är helt föråldrat i sverigesvenskt språkbruk, i den mån det alls har förekommit annat än i vissa udda sammanhang (t.ex. religiösa texter). Det upptas inte heller i någon svensk ordbok. Däremot tycks det fortfarande leva i finlandssvenskt språkbruk, och via en finlandssvensk översättare har ett ”enligt eget förgottfinnande” rentav smugit sig in på det högaktuella EU-parlamentets webbplats. Men det kan vi alltså avskriva.

Gottfinnande och omdöme i topp

Däremot visar sig det kortare gottfinnande vara en toppkandidat. Det överlägset vanligaste svenska uttryck som motsvarar oman harkintansa mukaan är efter eget gottfinnande. God tvåa är efter eget omdöme, och trea kommer enligt eget gottfinnande – det uttryck som ges som översättning i Stora finsk-svenska ordboken. Övriga uttryck med någorlunda spridning också i sverigesvenskan är efter (sin) egen prövning, enligt eget omdöme och efter eget övervägande.

Alla de här uttrycken förekommer också i finlandssvenska texter, men i finlandssvenskan tycks det finnas en dragning dels mot enligt (jfr ordbokens exempel), dels mot övervägande.

Efter moget övervägande rekommenderar jag i första hand efter (eller enligt) eget gottfinnande, efter (eller enligt) eget omdöme eller efter (sin) egen prövning. Men var och en använder förstås sitt eget omdöme.

Mikael Reuter