Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Om olika informationstillfällen

Reuters ruta 10/9 2003

”NorFA planerar att ordna ett informationstillfälle om kommissionens aktiviteter inom området ’kvinnor och vetenskap’ under våren 2000.” ”Ett lokalt informationstillfälle anordnas i Östermalmsskolan den 11 juni 2002
kl 18.00.” ”I september och oktober har Advokatsamfundet anordnat sammanlagt 11 informationstillfällen på olika platser i landet om den nya rättshjälpslagstiftningen”.

Det här är tre exempel av över två tusen som man hittar med ordet informationstillfälle på webbsidor från Sverige. Hur stämmer det ihop med att informationstillfälle brukar anges som ett paradexempel på finlandismer som bör undvikas? ”Observera att ’informationstillfälle’ är en oriktig finlandism. Skriv i stället t.ex. ’informationsmöte’, ’presskonferens’ eller ’information’ beroende på sammanhanget”, påpekar t.ex. språkkontrollprogrammet Svefix.

Ja, det här är onekligen en utmaning för den finlandssvenska språkvården. Däremot är det inget bevis för att språkvården har fel och att vi borde acceptera ”informationstillfälle” som motsvarighet till det finska ”tiedotustilaisuus”.

Faktum är nämligen att det i de flesta fall handlar om två skilda begrepp. Det finska tiedotustilaisuus – och det finlandssvenska översättningslånet informationstillfälle – avser i de flesta fall just en pressinformation av något slag. Det kan det rikssvenska informationstillfälle inte betyda, enligt mina kolleger i Sverige. Det bekräftas också av de hundratals exempel jag har gått igenom på webben.

Men hur används då informationstillfälle i Sverige? Det visar sig att det inte är alldeles lätt att ringa in det. Grundbetydelsen är ’tillfälle att ge (eller få) information’, och det används framför allt om olika informationsmöten och träffar av olika slag där man vänder sig till vissa målgrupper. Påfallande ofta (i över tre fjärdedelar av fallen) förekommer ordet i pluralis, vilket tyder på att det många gånger handlar om en serie informationsträffar.

Ett rätt så vanligt sammanhang är information om studier eller studiemöjligheter: ”Vi ordnar ett informationstillfälle då vi sammanför de prövande med lärare som undervisar på respektive kurs. Dessa berättar om kraven på prövningen och meddelar lämplig kurslitteratur.” ”Ett särskilt informationstillfälle om möjligheten för studerande på utbildningsprogram i Linköping att läsa kurser vid Campus Norrköping anordnas …” Också möten för föräldrar, personal, företagsrepresentanter, kunder m.m. kan kallas informationstillfällen.

Betecknande är att sådana ”informationstillfällen” kan vara sammankomster av mycket olika slag: mässor, konferenser, föreningsmöten, information i skolorna etc.

”Informationstillfälle” i den här betydelsen är uppenbarligen ett relativt nytt ord, liksom andra motsvarande ord på -tillfälle (som jag ska återkomma till). Ordtypen känner vi sedan tidigare från ord som ansökningstillfälle ’möjlighet att lämna in ansökan’ och tentamenstillfälle ’möjlighet att tentera’. Kanske pågår det en betydelseutvidgning så att tillfälle som slutled i sammansättningar i vissa fall börjar få betydelsen ’möte, sammankomst’ liksom det finska tilaisuus? Kanske närmar sig språkbruket i Sverige våra ack så förbjudna finlandismer?

Men där är vi inte ännu. Det finns fortfarande fog för varningarna för informationstillfälle i finlandssvenska texter. Däremot är det helt klart att varningarna måste formuleras om och att ”förbudet” inte längre kan vara lika entydigt som tidigare.

Mikael Reuter