Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Lag och rätt

Reuters ruta 9/4 2003

Inte minst i dessa dagar har vi ibland fått höra eller läsa att något strider mot ”internationell lag”. Men någon sådan lag förekommer inte – det kan vi nästan räkna ut själva. Det handlar, som i så många fall, om en misslyckad översättning. Engelskan law motsvaras i det här fallet inte av lag utan av rätt, och det handlar alltså om internationell rätt. På samma sätt talar man om t.ex. Europarätt, handelsrätt och miljörätt, för att nämna några rättsområden med internationell anknytning.

Det engelska ordet law är visserligen nära besläktat med svenskans lag, men används i brittisk engelska främst bara i en vidare bemärkelse i betydelsen ’juridik’ (faculty of law, to study law) eller ’rätt’, alltså ett delområde inom juridiken (civil law – civilrätt, criminal law – straffrätt). Enskilda lagar kallas på brittisk engelska act (t.ex. den finländska språklagen kallas The Language Act of Finland). I amerikansk engelska används däremot law också om enskilda lagar. I en bok om språkförhållandena i Finland skriven av en kanadensisk professor hänvisas det följaktligen upprepade gånger till ”the language law”. Det gäller alltså att vara på sin vakt.

Som framgick av föregående stycke motsvaras det engelska criminal law normalt på svenska av straffrätt. I enstaka fall förekommer också kriminalrätt, men om detta på något sätt skiljer sig från straffrätt är mer än vad jag som lekman ska försöka bedöma. Den finska motsvarigheten är i varje fall rikosoikeus, och det i sin tur föranleder oss att se på några andra sammansättningar på rikos-.

Låt oss börja med rikoslaki. Den heter på svenska i Finland strafflagen, och så hette den tidigare också i Sverige. Där ersattes den emellertid 1965 av brottsbalken. Det finska namnet på lagen motsvarar alltså i dag till sin förled den sverigesvenska och till sin efterled den finlandssvenska lagen. I samband med strafflagsreformen i Finland under 1990-talet kunde man i och för sig ha gått över till att tala om ”brottslagen”, men det skulle ha brutit en mycket lång tradition och känts väldigt främmande. I 1734-års lag fanns för övrigt inte någon brottsbalk utan Straff-Balk och Missgernings-Balk.

Den som straffats för brott i Finland antecknas i ett register som på finska heter rikosrekisteri, men även om man då och då läser i tidningarna om ”brottsregistret” heter det inte så utan straffregistret. Motsvarande register i Sverige hette tidigare kriminalregistret och kallas ofta fortfarande så, men den officiella benämningen är numera belastningsregistret.

Nej, det är inte lätt det här. Beroende på efterled och land motsvaras det finska rikos- alltså av straff-, brotts-, kriminal- och belastnings-.

Den som översätter texter med juridisk anknytning har all anledning att kontrollera orden, vare sig det handlar om översättning från engelska eller från finska.

Mikael Reuter