Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Fästa uppmärksamhet

Reuters ruta 24/4 2002

I dag tänkte jag fästa uppmärksamhet vid en finlandism som av allt att döma är föga känd och som varken tas upp i Finlandssvensk ordbok eller tidigare har behandlats här i rutan. Det var min förra kollega i Sverige, professor Bertil Molde, som för över tjugo år sedan fäste min och andras uppmärksamhet vid den här finlandismen på ett översättarseminarium.

Vad det handlar om är alltså uttrycket fästa uppmärksamhet vid, men inte i den helt normala innebörd som det har i stycket ovan utan i en annan betydelse som helt klart har lånats från det finska kiinnittää huomiota.

Det finska uttrycket kan visserligen användas precis på samma sätt som fästa uppmärksamhet vid i första stycket: kiinnittää (jonkun) huomiota johonkin, det vill säga uppmärksamma någon på någonting. Men minst lika vanligt är det att det används i betydelsen ägna uppmärksamhet åt eller fästa vikt vid, dvs. att den handlande ägnar sin egen uppmärksamhet åt något eller helt enkelt ser till att något beaktas.

Låt mig ge några konkreta exempel:
”Stadens ledning bör värna om att personalen mår bra och orkar i sitt arbete. Ledningen bör därför fästa uppmärksamhet vid de ökande frånvarodagarna.”
”När tillväxten avtar är det ännu viktigare att fästa uppmärksamhet vid kostnaderna.”
”Vid framtida budgetbehandlingar bör man fästa uppmärksamhet vid inkomsterna från anslutningsavgifterna.”
”Byggnadsnämnden skall fästa uppmärksamhet vid att byggnadsritningarna lämpar sig för miljön.”

I inget av de här fallen handlar det om att man ska fästa (andras) uppmärksamhet vid något, dvs. framhålla något speciellt förhållande. Tolkar man det sista exemplet ordagrant innebär det ju att det är byggnadsnämndens sak att påpeka för andra (kommunstyrelsen, allmänheten?) att ritningarna lämpar sig för miljön.

Det som avses är i stället att man särskilt ska beakta något och ägna det sin uppmärksamhet. Stadens ledning bör lägga märke till de ökande frånvarodagarna och vidta lämpliga åtgärder, det är viktigt att se över kostnaderna när tillväxten avtar, man bör ägna uppmärksamhet åt (eller fästa vikt vid) inkomsterna från anslutningsavgifterna och byggnadsnämnden ska kontrollera att byggnadsritningarna lämpar sig för miljön.

Däremot är det naturligtvis helt korrekt att använda fästa uppmärksamhet vid som i följande exempel:
”Med sin jubileumskampanj vill Natur och Miljö fästa uppmärksamhet vid de grunda vattenområdenas betydelse för Östersjöns miljö.”
”Föreningens mål är att fästa uppmärksamhet vid missförhållanden i handeln med u-länderna.”

Här handlar det alltså uttryckligen om att man vill lyfta fram en fråga och fästa allmänhetens uppmärksamhet vid den.

Mikael Reuter