Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Är du införstådd med detta?

Reuters ruta 9/5 2002

Vad betyder det egentligen att man är införstådd med något? Betyder det att man har satt sig in i det och förstått det, eller krävs det något mer? Eller har det ingenting alls med förstå att göra? Frågan har aktualiserats av en person som har stött på uttrycket ” vi är införstådda med problemen” och undrar vad det riktigt betyder.

Slår man upp införstådd i Svensk ordbok får man upplysningen att det är mer eller mindre synonymt med överens och kan förklaras med ”som accepterat att gå med på ngn överenskommelse e.d.” Exemplet som ges är ”han var införstådd med att sälja sin del av marken”.

En lite annan bild får man i finsk-svenska och svensk-finska ordböcker, som delvis tycks luta åt förståelsehållet. Stora finsk-svenska ordboken översätter t.ex. frasen far är helt införstådd med saken med ”isä tietää asiasta kaiken t. hyväksyy asian täysin” (’far vet allt om saken eller godkänner saken helt och hållet’), och Stora finsk-svenska ordboken anger frasen vara införstådd med saken som en alternativ översättning av ”olla tilanteen tasalla”.

Kan detta med förståelse då vara en finlandism?

Nej, det tror jag knappast, även om det förstås kan finnas en större tendens att favorisera den betydelsen här i Finland.

Faktum är nämligen att båda betydelsekomponenterna (förstå och acceptera) ingår i ordet åtminstone som det används i dag, i något varierande grad. Det kan man lätt se om man studerar belägg t.ex. i Språkbanken. I en tidningsartikel om kronprinsessan Victoria sägs det så här: ”Hon tycker att intresset kring hennes person varit stort under hela hösten. Samtidigt är hon väl införstådd med att hon är en offentlig person, men det är lätt att glömma att hon är en ung människa som också har ett behov av att få vara privat ibland.” Där är betydelsen alldeles uppenbart att hon inte bara förstår att hon är en offentlig person utan också accepterar det.

På samma sätt ingår båda betydelsekomponenterna i en mening som ”Sammantaget går det inte att frigöra sig från misstanken att NN varit införstådd med vad som hänt och vad som skulle äga rum, skriver revisorerna”.

I enstaka fall förekommer det att accepterandet helt träder i bakgrunden, men det är jag benägen att än så länge betrakta som en oidiomatisk användning av ordet: ”Inte heller den ryska arméledningen verkade helt införstådd med att rebellerna var på väg att få övertaget i striderna”, ”Många tävlande kom redan i början av veckan för att bekanta sig med fältet och med omgivningarna. Det gäller att vara väl införstådd med kartan när det gäller precisionen.”

Ett av de vanligaste fallen där införstådd används är i avtalsvillkor och liknande: ”Användaren är införstådd med att användaren inte har rätt att överlåta eller upplåta sin rätt att nyttja tjänsten till tredje man”, ”kunden är införstådd med att avbrott, fördröjningar etc. på Internet inte utgör fel i tjänsten.”

Den här betydelsen är uppenbarligen den äldsta. Enligt Wesséns Våra ord (från 1960) används införstådd i affärsspråk i betydelsen ’ense, överens’, och det har via danskans indforstået lånats in från tyskan där det har samma betydelse.

Samtidigt kan man ju konstatera att en rimlig förutsättning för att man ska vara överens om något eller acceptera något är att man först har begripit det. Detta, i kombination med den naturliga kopplingen från slutleden -förstådd till verbet förstå, har sannolikt lett till en betydelseglidning där förståelsekomponenten småningom rentav har börjat ta överhanden. En bidragande orsak kan också vara associationer till inse och insatt i (jfr exemplet med den ryska arméledningen).

En sådan betydelseutveckling verkar alltså inte vara begränsad till finlandssvenskan.

Mikael Reuter