Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Flygplats

Reuters ruta 20/6 2001

I samband med diskussionerna om hur det ska gå med Malms flygfält utanför Helsingfors aktualiserades också frågan om vad flygfältet med byggnader och andra anläggningar ska kallas. Ska vi kalla det Malms flygfält, Malms flygplats eller Malms flygstation? Alla tre förekommer faktiskt i mer eller mindre officiella sammanhang som busstidtabeller, kommunala meddelanden osv. Den mest auktoritativa källan är i varje fall Luftfartsverket, och enligt dess telefonkatalogstext är namnet Helsingfors-Malms flygplats.

Så har det inte alltid varit. När jag för tretton år sedan hade anledning att skriva om flygplatsen i fråga kunde jag konstatera att den officiella benämningen som stod i telefonkatalogen var Helsingfors-Malms flygstation. Det är alltså uppenbart att Luftfartsverket har gått över till det allmänna svenska ordet för en sådan ”anläggning för start och landning av flygplan särsk. med utrustning för passagerar- och godstrafik, flygledning m.m.” (definition enligt Svensk ordbok). Också Helsingfors-Vanda kallas i Luftfartsverkets katalogtext flygplats, inte ”flygstation”.

Används då ordet flygstation alls annat än i Finland (under inflytande av finskans lentoasema)? Jo, det finns ett antal flygstationer också i Sverige, bl.a. Ängelholm flygstation, Ronneby flygstation och Östersund flygstation. Också de kallas visserligen i allmänspråket flygplatser, men de officiella namnen innehåller alltså ordet flygstation. En flygstation är enligt Nationalencyklopedin en ”av Luftfartsverket administrerad del av en flygplats för i huvudsak militär flygning vilken i enlighet med avtal mellan Försvarsmakten och Luftfartsverket upplåtits för civil linjefart och annan flygverksamhet.”

Den definitionen passar ju inte på vare sig Vanda eller Malms flygplats, och knappast på någon annan av våra flygplatser. Att kalla dem ”flygstationer” är därför föga lämpligt. Av någon outgrundlig anledning tycks i varje fall all vägskyltning i Finland liksom de flesta kartor o.dyl. använda ordet flygstation om alla våra flygplatser. Det tycks finnas en utbredd uppfattning att det är det ”officiella” ordet i Finland. Men så är inte alls fallet. Ordet flygstation förekommer visserligen enstaka gånger i lagstiftningen, men flygplats är helt dominerande (nästan tio gånger så vanligt). Och som sagt, Luftfartsverket använder i varje fall i katalogtexten flygplats, även om det står flygstation på flera av verkets skyltar på flygplatserna. Det är verkligen dags för Vägverket att skärpa sig och börja byta ut vägskyltarna – det måste vara mycket konstigt för rikssvenska besökare att se alla dessa skyltar som visar mot någon ”flygstation”.

Men flygfält då? Kan det ordet alls användas? Ja, naturligtvis, men dess betydelse är mer inskränkt än flygplats. Flygfältet är själva området med start- och landningsbanor, uppställningsplatser för flygplan m.m. Om man inkluderar byggnader och andra anläggningar bör man däremot tala om flygplats.

Slutligen kan vi konstatera att medan man på finska kallar flygplatsen station (jfr järnvägs- och busstation) så jämförs den på många andra språk med en hamn (bl.a. da. och no. lufthavn/lufthamn, eng. airport, ty. Flughafen). På norska används också flyplass, men det svarar snarare mot flygfält, åtminstone enligt Bokmålsordboka (”avgrenset område med start- og landingsplass for fly, jf *lufthavn”).

Mikael Reuter