Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Bli under en bil?

Reuters ruta 23/5 2001

”Han som håsa’ (dvs. jäktade) han dog, men han som tog det lugnt blev under tåget.” Den livsvisdomen (fast på äkta Pargasdialekt) fick jag lära mig i min barndom i Pargas. Dess funktion som levnadsregel skall jag inte ta ställning till här, men talesättet visar i varje fall att uttrycket ”bli under tåget” var väl etablerat i Pargassvenskan redan för femtio år sedan.


Konstruktionen ”bli under (en bil, ett tåg)” är allmän i talspråket i södra Finland och förekommer delvis också i Österbotten. Det råder knappast några tvivel om att det handlar om ett översättningslån från finskans jäädä auton alle. I Sverige är konstruktionen helt okänd, medan den i delar av Österbotten förekommer i en annan variant, nämligen ”lämna under en bil” (med den speciellt österbottniska betydelsen av lämna, ’bli kvar’).

Den allmänsvenska motsvarigheten är förstås att bli överkörd. Det är nog normaluttrycket också på finlandssvenska, och nästan det enda som förekommer i skrift annat än vid oreflekterad översättning från finskan. Att bland annat Hbl under den senaste månaden har haft ett par notiser om någon som ”blev under en bil” ser jag snarast som olycksfall i arbetet.

Ett närliggande alternativt uttryck som emellertid också kan förekomma i Sverige är hamna under en bil/ett tåg. Men också här tror jag att man kan se en skillnad mellan finlandssvensk och rikssvensk användning. I finlandssvenskan används det, precis som konstruktionen med bli, allmänt i betydelsen ’bli överkörd’. I rikssvenskan däremot har det en mer specifik betydelse: på grund av speciella omständigheter hamnar man i ett sådant läge att man blir överkörd av en bil etc.

Ett par exempel från webben illustrerar detta: ”Den svårast skadade kvinnan föll och hamnade under en bil vars förare inte hann väja”, ”Bilen träffade vespan rakt från sidan och föraren hamnade under en bil.” Här är det alltså fråga om yttre omständigheter som leder till att personerna ”hamnar” under en bil: kvinnan faller, vespaföraren kastas av sin vespa genom att den blir påkörd. Men distinktionen är förstås hårfin. Till exempel följande mening ur en reseskildring visar på en användning som knappast skiljer sig från den finlandssvenska: ”Hemresan blev dock lite väl dramatisk när en man slutade sina dagar då han hamnade under tåget.”


Det är alltså framför allt användningen av bli (och på motsvarande sätt lämna i den österbottniska varianten) som gör att uttrycket ”bli under en bil” inte är möjligt i svenskt riksspråk.

Ett parallellfall där finskans jäädä har påverkat innebörden av bli i finlandssvenskan är när bli används i betydelsen ’bli kvar, stanna (kvar)’. Den betydelsen förekommer inte i riksspråket (men delvis nog regionalt i Sverige). Man kan alltså skriva ”jag blir kvar i Pargas hela veckan” eller ”jag stannar (kvar) i Pargas hela veckan”, men inte ”jag blir/lämnar i Pargas hela veckan”.


Mikael Reuter