Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Mingla bland kändisar

Reuters ruta 30/12 1998

Julmottagningarnas tid är förbi, så det är slutminglat igen för en tid framåt. Men på en av mottagningarna före jul fick jag en fråga om just ordet mingla. Hur länge har det använts? Är det gångbar svenska? Finns det upptaget i den nya upplagan av Svenska Akademiens ordlista?

Verbet mingla är väsentligen ett nittiotalsord, även om det har börjat användas åtminstone i tal redan på 1980-talet. Språkbanken i Göteborg har ett betryggande antal belägg från alla tidningsmaterial från 1990-talet (i praktiken från 1995 framåt), men ordet finns inte med i ett material från Dagens Nyheter 1987.

Ett typiskt exempel på användningen är följande mening ur en svensk dagstidning 1996: ”Kändisar, wannabees, politiker, mediafolk, artister, författare med mera från tre olika generationer och inte minst 20 olika etniska färger minglade under Café Operas vackra tak.”

I Nationalencyklopedins ordbok (tryckt 1996) finns mingla upptaget med följande betydelseangivelse: ”gå runt och småprata med än den ene, än den andre (på större fest e.d.)”. Bonniers svenska ordbok (1998) ger betydelsen ”umgås informellt i en större grupp personer”.

Det råder alltså inga tvivel om att ordet är gångbar svenska: det används flitigt i både tal och skrift. Dessutom fyller det alldeles tydligt ett behov och anpassar sig utan svårighet till svensk stavning och svenskt uttal.

Intressant nog verkar det som om mingla i motsats till många andra nyord hade spritt sig nästan lika snabbt i finlandssvenskan som i rikssvenskan. Framför allt lite yngre personer (i de kretsar där minglande är vanligt) säger sig ha använt det redan i många år.

Av någon outgrundlig anledning har ordet emellertid inte tagits in i den nya upplagan av Svenska Akademiens ordlista. Det är särskilt förvånande med tanke på att ordlistan i hög grad bygger på samma språkliga material som Nationalencyklopedins ordbok. Ändå har jag svårt att tro att det är fråga om ett avsiktligt avståndstagande från redaktionens sida; i så fall är det en klar felbedömning.

Lån från engelskan

Som så många andra nyord är mingla ett lån från engelskan, men ett lån som sällsynt väl har kunnat anpassas svenskan.

Det engelska ordet mingle har enligt Webster’s ordbok grundbetydelsen ’bringa samman eller kombinera på ett sådant sätt att de olika komponenterna fortfarande kan särskiljas’, alltså att blanda ihop utan att de beståndsdelar som blandas ihop sammansmälter. Den betydelse som har gett upphov till det svenska mingla är uppenbarligen sekundär, även om den inte är ny i engelskan. Ett mellansteg representeras på ett belysande sätt av exemplet ”on the streets three classes mingle but do not mix”.

Mikael Reuter