Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Huvudman

Reuters ruta 10/6 1998

I finlandssvenska texter ser man inte sällan att en kommun eller samkommun uppges vara ”upprätthållare” av t.ex. en skola eller ett sjukhus, liksom man kan läsa att en viss organisation ”upprätthåller” t.ex. en campingplats. Detta översättningslån (från fi. ylläpitää, ylläpitäjä) förekommer till och med i äldre lagtext, men det hör numera till det som är brännmärkt i handboken ”Svenskt lagspråk i Finland”.

På svenska har verbet upprätthålla enligt Nationalencyklopedins ordbok betydelsen ”bevara på samma (höga) nivå med avs. på (viss kvalitet hos) abstrakt företeelse”.

En titt på svensk lagstiftning visar att man kan upprätthålla bl.a. allmän ordning och säkerhet, internationell fred, balansen mellan rättigheter och skyldigheter, försörjningsberedskapen, en skälig levnadsnivå och förbindelser med utländska polismyndigheter. Men också vissa lite mer konkreta företeelser kan upprätthållas, t.ex. ett likvärdigt fiske, en sparbanks verksamhet och en lönsam produktion.

Däremot talas det alltså inte om att skolor, sjukhus, anläggningar osv. ”upprätthålls” av kommunen eller enskilda, och ordet ”upprätthållare” används över huvud taget inte. Standarduttrycket är i stället att en myndighet eller en organisation är huvudman för skolan etc.

Självfallet kan man i många – i synnerhet mindre formella – sammanhang också uttrycka saken på annat sätt. En organisation kan till exempel driva en campingplats och svara för en idrottsanläggning.

Huvudmän av olika slag

Ordet huvudman avser alltså i det här sammanhanget en myndighet eller organisation som har det juridiska och ekonomiska ansvaret för en viss verksamhet. Men som bekant har huvudman också andra betydelser.

I juridiska sammanhang är en huvudman den fysiska eller juridiska person som har givit någon (ett ombud) fullmakt att uträtta något för sin räkning. Den som i en sådan situation missbrukar sin fullmakt kan dömas för trolöshet mot huvudman.

Den tredje huvudbetydelsen av huvudman är den äldsta manliga medlemmen av den äldsta grenen av en (vanligen adlig) släkt, eller som det står i svensk lag: ”Huvudman är stamfadern och efter honom äldste ättemannen av den ättegren, som i varje led varit äldre än någon av de övriga levande grenarna av ätten.” Men också i mer prosaiska sammanhang kan man ju tala om t.ex. familjens huvudman.

Slutligen finns det olika specialbetydelser av huvudman. T.ex. i svenska sparbanker finns det huvudmän som representanter för insättarna, och de motsvarar alltå de s.k. principalerna i finländska sparbanker.

Däremot skall vi naturligtvis inte låta det finska päämies förleda oss till att använda huvudman i betydelsen statsöverhuvud. Presidenten är inte Finlands ”huvudman”.

Mikael Reuter