Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Endast rovdjur äter enbart kött

Reuters ruta 4/12 1996

Jag har flera gånger blivit ombedd att ta upp skillnaden mellan enbart och endast, främst fört att påtala en ökande oriktig användning av enbart i betydelsen ’bara, endast’. Uppgiften är svår inom ramen för en språkspalt, men jag vill i varje fall göra ett försök.

Det största problemet är att orden för det mesta är utbytbara och har praktiskt taget samma betydelse. De flesta ordböcker tycks ange att enbart, endast, bara och blott, och i äldre språkbruk också allenast, är praktiskt taget synonyma. T.ex. den nya Nationalencyklopedins ordbok ger för både enbart, endast och bara huvuddefinitionen ”inte mer än”, och anger inom parentes de andra orden som synonymer. Också exempelsatserna för de tre orden i deras huvudbetydelse är praktiskt taget identiska: ”enbart tre personer infann sig”, ”endast 20 personer infann sig till matchen”, ”det kom bara 15 personer till mötet”.

Satsen i rubriken är likaså ett exempel på att de två orden kan vara utbytbara: vi kan också säga enbart rovdjur äter endast kött (även om det kanske inte är lika naturligt), och det är svårt att visa på någon konkret skillnad i betydelse. Både enbart och endast har här betydelsen ’uteslutande, inga andra/inget annat än’.

Ändå är det helt klart att det finns både nyansskillnader och fall där antingen bara enbart eller bara endast kan användas.

Enbart kvinnor i besättningen

Att en kappseglingsbåt har enbart kvinnor i besättningen betyder förstås i sak detsamma som att den har endast kvinnor i besättningen. Men det finns en nyansskillnad: uttrycket med enbart är enligt min mening mer positivt laddat, medan endast nästan tyder på att det är något som saknas.

En liknande nyans hos enbart kommer fram i satsen ”på lördagar visas enbart svensk film”. Om man där talar om ”endast” svensk film innebär det underförstått att det är en brist att det inte visas annan film.

I viss mån besläktat med dessa fall är när enbart innebär ungefär ’det behövs inte mer än’. Vi kan jämföra meningar som ”enbart genom sitt lugna sätt lyckades hon få eleverna att sitta blickstilla” (= det behövdes inga andra medel) och ”endast genom att skrika och ryta fick han eleverna att sitta på sina platser” (= inga andra medel hjälpte). Ett autentiskt exempel är ”borta är den tid då en man hade makt och styrka enbart genom sitt kön”.

Odelat

I vissa fall kan enbart vara synonymt med odelat. ”Minnet av maken är inte enbart positivt”, säger t.ex. en kvinna i en tidningsintervju. På samma sätt kan man säga att en i och för sig obehaglig händelse inte hade enbart negativa följder. I inget av fallen skulle endast gå lika bra.

En liknande betydelse har vi i en sats som ”det är enbart roligt att träffa nya människor”. Säger man där att det är endast roligt så kan det uppfattas som om det inte var något annat, t.ex. lärorikt.

Enbart i år har jag skrivit 26 språkspalter

Ett fall där enbart inte över huvud taget kan ersättas med endast är typen ”enbart för projekt i Öresundsregionen har EU reserverat 120 miljoner kronor”. Här liksom i mellanrubriken skulle endast ge en helt annan mening med helt oriktig betydelse. EU har säkert reserverat lika stora summor också för andra projekt, och jag har i tio år skrivit över 26 språkspalter.

Endast endast

De uttryck där bara endast och inte enbart kommer i fråga är delvis svårare att fånga. Hit hör emellertid enligt min språkkänsla bl.a. många satser med sifferuttryck och liknande där endast har betydelsen ’inte mer än’: ”faktureringen steg med endast 7 procent”, ”här förekommer bråk endast någon gång om året”. Mot den bakgrunden kan man ställa sig en aning frågande till definitionen och exemplet under enbart i NEO (se ovan). En sådan användning är knappast den mest typiska för enbart, även om det är klart att den förekommer och bör accepteras.

Bland de fall där enbart och endast är fullt utbytbara återstår då främst de där betydelsen är ’uteslutande, inte något annat/några andra än’.

Normalordet är ofta bara

Slutligen vill jag framhålla att jag här bara har diskuterat skillnaden mellan enbart och endast. I synnerhet i modern sakprosa har emellertid endast allt mer ersatts av bara, medan blott lever kvar främst i vissa stelnade uttryck och i speciella stilarter.

Mikael Reuter