Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Simultana simulationer

Reuters ruta 10/8 1995

Skriverierna kring de beramade franska provsprängningarna av kärnstridsspetsar i Mururoa har lärt oss att stormakterna numera kan utveckla sina kärnvapen utan verkliga kärnvapenprov, genom att simulera sprängningar med komplicerade dataprogram. Detta ord simulera betyder alltså att efterbilda ett (komplicerat) förlopp eller funktionssätt. Men simulerad skall inte förväxlas med simultan som betyder något helt annat, dvs. ’samtidigt skeende’.

Det är i och för sig förståeligt att främmande ord av det här slaget sammanblandas, så att man talar om ”simultantester” och ”simultan utveckling av kärnvapen”. Men detta betyder alltså något helt annat än det avsedda simulerad. En simultan utveckling är alltså en samtidig utveckling – t.ex. så att utvecklingen sker parallellt i olika länder.

Bägge orden är förstås besläktade. De har båda att göra med latinets similis ’liknande’, med en gammal indoeuropeisk rot som i sin tur hör i hop med det svenska sam- (i samma, samtidig osv.).

Verbet simulera ( ty. simulieren, eng. simulate, fr. simuler) kommer av lat. simulare ’göra lika, avbilda, ge sken av’. Förutom betydelsen ’efterbilda’ har det svenska simulera som bekant också betydelsen ’låtsas, försöka ge sken av’. Man kan t.ex. simulera att man är sjukare än man är för att slippa något obehagligt. Den som simulerar på det sättet kallas simulant – ett ord som särskilt brukar användas i militära sammanhang.

En apparat som är avsedd att efterbilda vissa förlopp kallas en simulator. Mest kända är flygsimulatorer, och rätt avancerade program för flygsimulation kan i dag köpas för vanliga persondatorer. Men för en kärnsprängningssimulator torde det nog krävas lite kraftigare maskiner.

Ordet simultan i sin tur känner vi framför allt från sammansättningar som simultantolkning och simultanschack.

Simultantolkning är alltså tolkning som sker parallellt med talarens tal (givetvis med en fördröjning på några sekunder), i motsats till konsekutiv tolkning där talaren talar någon minut åt gången och tolken sedan tolkar det sagda innan talaren fortsätter. Simultanschack är samtidigt schackspel mot flera motståndare.

Ordet simultan hänför sig till latinets simul ’på samma gång’. Etymologin kompliceras visserligen av att det medellatinska simultaneus hade betydelsen ’låtsad, fingerad’ och var bildat till lat. simultas ’rivalitet, fiendskap’. I modern användning har emellertid simultan (eng. simultaneous) bara betydelsen ’samtidigt skeende’. De simulerade kärnvapenproven kan alltså inte kallas simultana, även om de är låtsade och sker i rivalitet mellan fientligt sinnade länder.

Mikael Reuter