Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Lokaler och utrymmen

Reuters ruta 20/1 1994

Den gamla finlandismen lokal i betydelsen ’(bostads)lägenhet’ verkar att vara på klar tillbakagång. Min uppfattning är i varje fall att det främst är äldre finlandssvenskar som talar om ”aktielokaler” och ”hyreslokaler”.
Men är det samtidigt så att vi håller på att kasta ut barnet med badvattnet och inte heller i andra sammanhang vågar använda ordet lokal? Det verkar nämligen att allt mer trängas ut av utrymme(n), som har utvecklats till en ny (statistisk) finlandism. Det här är naturligtvis i första hand ett resultat av att normalordet för lokal på finska numera är tila(t).
Det verkar också som om skribenter som har lärt sig undvika ”utrymmen” skulle föredra lokaliteter framför lokaler – kanske för att det låter lite finare när det är längre.

Om vi ser till det rikssvenska språkbruket kan vi konstatera att utrymmen sällan används allmänt om lokaler som t.ex. kontorslokaler och kurslokaler. Utrymme används dels relativt abstrakt (vi behöver mera utrymme, det finns utrymme för förbättringar), dels om framförallt mindre skrubbar, krypin och liknande (ett litet utrymme i källaren, ett utrymme i förpiken på båten).

I pluralis förekommer utrymmen i synnerhet när det gäller rum av lite olika och ofta lite obestämt slag: utrymmen bakom scenen, gemensamma utrymmen som garage och tvättstuga, outnyttjade utrymmen i källaren. Påfallande ofta kombineras utrymmen med epitet som trånga, små, stora, väl tilltagna, vilket visar att ordet också i sin konkreta användning har en viss bibetydelse av ’(tillräckligt med) plats för’.

Även om det alltså går att hitta exempel på att utrymmen också i Sverige används i den allmänna betydelsen ’tilat’, är det skäl att i de flesta fall översätta detta ord med lokaler, eller i vissa fall helt enkelt rum. Ryhmätyötilat är till exempel grupprum och sosiaalitilat motsvaras närmast av personalrum (inte ”sociala utrymmen” som väl snarast för tankarna till något slags mindre samlingslokaler där man träffas och är social).

Ordet lokaliteter förekommer i praktiken bara i pluralis. I modern svenska är det relativt sällsynt – en liten kontroll som jag gjorde i olika slags texter i en svensk textbank gav vid handen att det går mellan tjugo och hundra lokaler på ett fall av lokaliteter.

Mikael Reuter