Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Jag ber att få reservera mig

Reuters ruta 22/9 1994

Visst översätter man ju vanligen fi. mielipide med åsikt. Därför är det väl inte så konstigt att eriävä mielipide ofta i Finland kallas avvikande åsikt. ”Två medlemmar i HFD ansåg i en avvikande åsikt att ...” stod det i en notis i förrgårdagens Hbl.
Men uttrycket ”avvikande åsikt” har inte på svenska den formella betydelse som eriävä mielipide har på finska. Man kan i och för sig ha en avvikande åsikt om ett och annat här i världen, men det man formellt anmäler till protokollet för att visa att man inte tar del i ett beslut är en avvikande mening eller reservation.

På svenska har vi också möjlighet att använda det enkla verbuttrycket reservera sig. T.ex. i den svenska kommunallagen sägs det så här:

En förtroendevald som har deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslutet. Reservationen skall anmälas innan sammanträdet avslutas.

I andra sammanhang preciseras sättet att reservera sig genom introduktion av det formella avvikande mening:

När beslut fattas av flera gemensamt kan den som deltar i avgörandet reservera sig mot detta genom att låta anteckna avvikande mening. Den som inte gör det skall anses ha biträtt beslutet.

Självfallet förekommer också uttrycket avvikande mening ensamt:
I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad.

Vi har all anledning att också i Finland använda det behändiga reservera sig och reservation lite oftare. Den mening som citerades i ingressen kunde ha formulerats t.ex. så här:
Två medlemmar i HFD reserverade sig och ansåg att ... (eller ansåg i en reservation att ...)

Det låter ju onekligen lite konstigt att säga att de ansåg något i en avvikande åsikt.

Det man formellt gör när man reserverar sig är alltså att man anmäler eller låter anteckna avvikande mening, inte att man ”lämnar in avvikande åsikt” (jättää eriävän mielipiteensä). Däremot kan man naturligtvis tala om att lämna in en reservation.

Ett intressant faktum är att det i ett stort textmaterial med protokoll från den svenska riksdagen inte finns ett enda belägg på ”avvikande åsikt”, däremot nog avvikande synpunkter och avvikande uppfattning, förutom naturligtvis hela raden av avvikande meningar. Politikerna i Sverige tycks alltså inte tala om avvikande åsikt, även om jag har hittat exempel på det i rikssvensk tidningstext (men inte i betydelsen ’reservation’).

Finlandssvenska reserveringar

Även om vi inte i Finland tycks vara så benägna att tala om reservationer, använder vi ibland det närbesläktade reservering på två sätt som inte just förekommer i Sverige. I bägge fallen är det det finska varaus som ligger i bakgrunden.

För det första används ”reservering” i Finland i betydelsen ’bokning, beställning’. Vi tenderar att tala om ”bordsreservering” i stället för bordsbeställning och ”reservering av biljetter” i stället för bokning av biljetter.

För det andra används ”reservering” som bokföringsterm i betydelsen reserv, och som jag tidigare har påpekat förekommer det till och med i bokföringslagstiftningen.

I båda fallen tycker jag att vi gott kan följa samma språkbruk som i Sverige.

Mikael Reuter