Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Europeiska råddet

Reuters ruta 1/9 1994

Europarådet, Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, EU:S ministerråd ...
Europakommissionen, Europeiska kommissionen, EU-kommissionen, EG-kommissionen ...
Är det fråga om ett råd och en kommission, eller möjligen fyra råd och fyra kommissioner? Har kärt barn många namn eller finns det många barn?
Och vad är en kommissionär, som det talas så mycket om nuförtiden?

Den europeiska nomenklaturen är lika komplicerad som hela frågan om vad EU (eller EG?) riktigt har för sig. Undra på att till och med väl insatta politiker och journalister kan ha svårt att hålla reda på det hela.

Ett grundläggande problem är att det finns en viss tendens inom EU att monopolisera adjektivet europeisk och sammansättningar på Europa-. Det är som om man hade glömt bort att en mycket stor del av Europa fortfarande står utanför EU. Ett bra exempel är den nya inofficiella benämningen Europakommissionen för det som officiellt ännu heter Europeiska gemenskapernas kommission (EU:s ”regering”).

Europarådet är inte ett EU-organ

Det som ytterligare komplicerar det hela är att det finns en gammal europeisk samarbetsorganisation helt utanför EU, som bl.a. arbetar för mänskliga rättigheter. Det är den som heter Europarådet, och dit hör också Finland sedan många år tillbaka. I anslutning till Europarådet verkar Europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna och Europadomstolen, som också främst sysslar med mänskliga rättigheter.

Ministerrådet och Europeiska rådet

Europarådet skall alltså absolut inte förväxlas med Rådet, alltså Europeiska unionens råd, ofta också kallat ministerrådet. Det är EU:s högsta beslutande organ (även om det råder en viss konkurrens med dels kommissionen, dels Europaparlamentet). Ministerrådet är sammansatt av ministrar som företräder de nationella regeringarna.

Men inte nog med det. Det finns också något som kallas Europeiska rådet (till åtskillnad från Europarådet och EU:s råd). Det är det som är EU-ländernas toppmöte, alltså det möte som just nu hos oss är föremål för en konstitutionell debatt som gäller vem som skall företräda Finland, presidenten eller statsministern. Europeiska rådet kallas på finska Eurooppaneuvosto, medan Europarådet kallas Euroopan neuvosto...

EU-kommissionen

Det officiella namnet på EU:s ”regering” är alltså fortfarande Europeiska gemenskapernas kommission. Men eftersom namnet är så långt (och dessutom känns lite föråldrat då man i de flesta fall har börjat tala om unionen i stället för gemenskaperna) används det praktiskt taget bara i EG-rättsakterna (EU:s lagstiftning). I stället har man börjat gå in för ut-trycket ”la Commission européenne/the European Commission”, vilket på svenska skulle motsvaras av Europakommissionen eller Europeiska kommissionen. Detta är emellertid föga lyckat, eftersom risken är uppenbar för en sammanblandning med Europeiska kommissionen för de mänskliga rätigheterna – även den ofta kallad Europakommissionen.

För bruk i massmedier m.m. rekommenderas därför i stället kortformen EU-kommissionen. Den benämningen bör inte kunna leda till några missförstånd – och dessutom undviker man då att snäva in betydelsen av ordet europeisk.

Kommissionär

Kommissionen består av personer som är utsedda av medlemsländerna, men som inom kommissionen arbetar relativt självständigt i förhållande till nationalstaterna. Officiellt är de ledamöter av kommissionen, men inofficiellt kallas en sådan ledamot kommissionär (ett ord som man har sett allt oftare på sistone bl.a. här i Hbl).

***

Den som vill studera den grundläggande EU-terminologin lite närmare kan skaffa sig nr 1/1994 av tidskriften Språkbruk. Numret innehåller en artikel av Tove och Sten Palmgren med en finsk-svensk-engelsk ordlista och svenskt och engelskt register.

Mikael Reuter