Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Var återhållsam med åt

Reuters ruta 25/3 1993

”Bolagen har beräknats medföra kreditförluster åt STS-Banken på 40–50 miljoner mark.”
”Asko sålde åt Ensto”.
”Kan du ringa åt mig i kväll?”

Det verkar som om prepositionen åt höll på att slå ut både för och till i finlandssvenskt språkbruk, för att inte tala om prepositionslösa uttryck med direkt objekt (ge mig boken, ring mig i kväll).

Låt oss alltså gå på härnadståg mot åt. Det är en preposition med relativt inskränkt användning i svenskan.

I det första av de citerade fallen hade den bästa lösningen varit en konstruktion utan preposition (med byte av verb och ändrad ordföljd): ”Bolagen har beräknats förorsaka STS-Banken kreditförluster på 40–50 miljoner mark.”

Också prepositionen för kunde tänkas: ”Bolagen har beräknats medföra kreditförluster för STS-Banken på 40–50 miljoner mark.”

Ring ett samtal åt mig

I många fall har konstruktioner med åt snarast betydelsen ’för någons räkning’. ”Kan du ringa ett samtal åt mig” säger alltså den som önskar att någon skall ringa ett samtal för hans räkning till någon annan, och detsamma gäller t.ex. skriva brev åt. Annars ringer man till någon och skriver till någon.

På samma sätt är den mest snarliggande betydelsen av ”Asko sålde åt Ensto” inte att Asko sålde vissa av sina affärsenheter till Ensto, utan att Asko sålde varor för Enstos räkning.

Ett liknande fall är betala åt. Svensk ordbok ger den belysande frasen Företaget betalar parkeringsböterna åt sina anställda. Det betyder självfallet inte att bötesbeloppen går till de anställda, utan att företaget betalar de anställdas parkeringsböter till den myndighet som rätteligen skall ha pengarna.

Läsa och sjunga för

Vid verb som läsa (högt) och sjunga används prepositionen för: Varje kväll läste han en saga för barnen; Han sjöng en serenad för sin själs älskade.

Direkt objekt ofta bäst

I många fall är det enklaste och naturligaste att använda en konstruktion med direkt objekt, utan preposition:
Styrelsen föreslår fullmäktige att anslaget skall höjas.
Förvaltningsrådet rekommenderar bolagsstämman att bokslutet fastställs.
Skicka henne en bok.

En alltför ymnig användning av åt ger mig gråa hår (inte ”gråa hår åt mig”).

Mikael Reuter