Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Terapeuter med utländska namn

Reuters ruta 11/12 1992

Hur uttalas ordet terapeut? Ska vi säga terapöjt eller terapeft som i Sverige? Varför kan man inte uttala ordet som det skrivs? Hur uttalas eu i Reuter?
S.F., Helsingfors

Bokstavskombinationen eu uttalas på olika sätt i olika svenska ord och i olika varianter av svenska. I modern rikssvenska är det vanligt att u-et uttalas som ett v eller, framför tonlös konsonant, mer eller mindre som ett f. Så är fallet framför allt i terapeut och farmaceut (uttalade -evt eller -eft), men också i ord som eunuck, euro-, eutanasi och neuros, även om det för de senares vidkommande också förekommer ett uttal med diftong (dvs. eu). I ordet neutrum används dels ett äldre dubbelvokaliskt uttal (ne-utrum), dels ett uttal med diftong (neutrum).

Ett äldre tyskt uttal öj lever kvar i bl.a. preussisk och i flera namn som Creutz och Reuter, men har numera fått konkurrens av sin moderna högtyska motsvarighet åj. Medan äldre svenskar oftast säger pröjsisk, kröjts och röjter, finns det många bland de yngre som säger pråjsisk, kråjts och råjter.

I finlandssvenskan är situationen väsentligt annorlunda. I ord som eunuck, eutanasi och neuros använder vi väl tämligen konsekvent diftongen eu. En bidragande orsak kan vara att vi är vana vid diftonger (alltså kombinationer av två vokaler i samma stavelse) från våra dialekter och från finskan. Också neutrum uttalar vi för det mesta på samma sätt, men i det ordet förekommer också (i synnerhet bland äldre personer) ett uttal med öj (nöjtrum). Farmaceut och terapeut uttalas i finlandssvenskan (åtminstone i södra Finland) vanligen farmasöjt och terapöjt. Alternativet är ett läsuttal med eu (terapeut).

Jag tycker inte det är nödvändigt att försöka anpassa vårt uttal av de här orden till det rikssvenska uttalet. Eftersom diftonger i allmänhet inte bereder oss några svårigheter, är det naturligt att vi uttalar eunuck, euro-, neutrum m.fl. med tydligt eu. Vi kan också lugnt fortsätta att säga farmasöjt och terapöjt, men lika gärna kan vi också där använda diftongen eu och uttala orden som de skrivs.

Vad gäller Creutz och Reuter håller jag hårt på det traditionella svenska uttalet med öj, dvs. kröjts och röjter. Mitt efternamn skall alltså rimma på flöjter och inte uttalas råjter som den engelska nyhetsbyrån!

***

Vad rekommenderas beträffande uttalet av utländska personnamn? Bör vi alltid fara efter uttalet i originalspråket? I så fall är t.ex. de franska nasalljuden och de tonande s- och sje-ljuden svåra. Och i ryska namn måste vi veta vilka o som är obetonade och uttalas som a. Så länge vi inte talar om herr Sonntag med tonande s borde vi väl också slippa vrida ur oss vaoensa i stället för det skrivna Walesa. Är vi tillräckligt stränga och konsekventa måste vi skilja mellan olika språks Boris: Boris Westerlund, Baris´ Jeltsin, Båris Becker.
RaSt

Det är svårt att ge en heltäckande regel för hur vi skall uttala utländska personnamn. I princip bör vi sträva efter att i så hög grad som möjligt närma oss uttalet i originalspråket, om det inte bereder oss särskilt stora svårigheter. Det innebär att vi skall försöka betona namnen enligt uttalet i originalspråket (eftersom vi också inom ramen för svenskan kan lägga betoningen på olika stavelser) och uttala de enskilda språkljuden enligt originalspråket, åtminstone i den mån vi känner ljuden från svenskan eller något annat språk som vi kan uttala.

I praktiken betyder det att vi bör kunna uttala herr Sonntags namn med tonande s om han är tysk, liksom vi med hjälp av våra skolkunskaper i engelska bör kunna uttala fru Thatchers namn med någorlunda korrekt läspljud i början. Också Walesa och de olika herrarna Boris bör kunna få sina namn rätt uttalade; här är det ju inte så mycket fråga om att namnen är svåra för oss att uttala, det svåra är att veta hur de skall uttalas.

Däremot tycker jag det är orimligt att kräva att t.ex. arabiska namn skall uttalas som i originalspråket, med bl.a. struphuvudsljud som vi inte ens närmelsevis behärskar. Vad gäller FN:s generalsekreterare Boutros Boutros Ghali finns det en tyst överenskommelse om att man lugnt kan uttala hans sista namn gali, inte räli med ett bakre r halvvägs ner i svalget.

Mikael Reuter