Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Överskuldsatt konsult

Reuters ruta 20/3 1992

Vad är skillnaden mellan en konsult och en konsulent?
I Finland talas det i dag mycket om personer som är "överskuldsatta". Är detta från språkriktighetssynpunkt en rätt översättning av fi. "ylivelkaantunut", eller borde vi kanske hellre använda termen "svårt skuldsatt"?

K.W., Helsingfors

En konsult är enligt definition i bl.a. Svensk ordbok en rådgivande specialist inom ett viss område, vanligen på kvalificerad nivå. Konsulter arbetar vanligen som fristående specialister eller tillsammans med andra konsulter i konsultbyråer. Också en konsulent är en specialutbildad rådgivare, men ofta på ett mera praktiskt plan. Vi kan jämföra språkkonsulter, juridiska konsulter och företagskonsulter med hushållskonsulenter och trädgårdskonsulenter. En vanlig skillnad mellan de två är också att konsulten vill ha ett (högt) konsultarvode, medan konsulenten vanligen är normal löntagare.

I det här sammanhanget kan jag nämna att Svenska språkbyrån för fi. myyntineuvottelija har rekommenderat säljkonsulent (konsulent används i svenskan också om specialiserade försäljare, t.ex. dammsugarkonsulenter).

Slutligen några ord om verbet konsultera. Det betyder på svenska att rådfråga någon (som är särskilt kunnig på området), t.ex. en läkare eller en jurist. Däremot kan det inte (som tydligen finskans konsultoida nuförtiden) användas i betydelsen 'ge råd till'. Det är alltså inte läkaren eller juristen som konsulterar. Däremot använder man faktiskt konsulterande om folk som tar rådgivningsuppdrag inom ett visst område, t.ex. konsulterande ingenjör.

Sammansättningar på över- har jag skrivit om ett par gånger förut, och konstaterat att vi ofta bildar sådana på ett sätt som känns främmande i Sverige (t.ex. "överhastighet", "överstor"). När det gäller överskuldsatt är situationen en annan. Visserligen hittar man inte ordet i någon ordbok (och kanske inte ännu i några texter i Sverige), men det är utan tvekan bildat enligt ett känt och produktivt mönster.

Det finns mängder av adjektiv i svenskan bildade av över- + ett particip, av typen överbelastad, överförfriskad, övermogen, överrepresenterad, och överskuldsatt passar bra in i det mönstret. "Svårt skuldsatt" innebär ju inte riktigt samma sak; man kan vara svårt skuldsatt (eller skuldsatt upp över öronen) utan att direkt vara överskuldsatt, vilket i princip innebär att man inte har några förutsättningar att på egen hand betala tillbaka sina skulder. Det skulle inte förvåna mig om problemet med de överskuldsatta snart dyker upp också i Sverige.

Mikael Reuter