Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Kommunvisa nedskärningar

Reuters ruta 6/9 1991

Allt oftare ser man sammansättningar på -vis användas som adjektivattribut i stället för som adverb och följaktligen då också i böjd form: kommunvisa nedskärningar, skolvist tillämpade, årsvis fördelning osv. Den troliga orsaken är svårigheten att översätta finskans sammansättningar med slutleden -kohtainen, som ju kan användas på detta sätt. Är en sådan användning av ord på -vis acceptabel i svenskan? Vad finns det för andra sätt att lösa problemet?

BHF, Helsingfors

Den här typen av ord på -vis är mycket riktigt ursprungligen enbart adverb (från början mest efterbildningar av motsvarande ord på -weise i tyskan). Etymologiskt sett är slutleden -vis här samma ord som vis i betydelsen 'sätt'. Till de vanligaste bland dessa ord hör bitvis, delvis, gradvis, massvis och parvis. Dessa skall inte förväxlas med adjektiv som envis, frågvis och rättvis som från början är regelrätta adjektiv och där -vis etymologiskt sätt är identiskt med adjektivet vis 'klok'.

Den utveckling som frågaren här tar upp har inte skett bara i finlandssvenskt språkbruk. Till att börja med har visserligen användningen av orden som adjektiv varit begränsad till fall där de varit oböjda (en gradvis utveckling), men under de senaste årtiondena har man också i Sverige börjat böja flera av dem som vanliga adjektiv.

Man kan alltså tala om "bitvisa förändringar", "ett delvist erkännande", "den gradvisa utvecklingen" och "förbundsvisa avtal". Det finns visserligen många som inte vill acceptera en sådan böjning, men den är utan tvekan rationell eftersom den medger uttryckssätt som förenklar språkbruket.

***

Att vi i viss utsträckning kan använda sådana ord på -vis som adjektiv och böja dem adjektiviskt innebär emellertid inte att vi kritiklöst kan översätta finska ord på -kohtainen med motsvarande ord på -vis. Kommunvisa nedskärningar är väl i och för sig ett tänkbart uttryck, men jag skulle nog tveka att tala om den "årsvisa fördelningen". I sådana fall är det ofta möjligt och naturligt att omskriva med uttryck av typen fördelningen per år, timresurserna i de enskilda skolorna (i stället för "de skolvisa timresurserna") och lån för enskilda bostäder (i stället för "bostadsvisa lån").

I många fall motsvaras de finska orden på -kohtainen av enkla ord på svenska. Jag behöver knappast påminna om att henkilökohtainen är personlig och ajankohtainen är aktuell. En teknisk term som talokohtainen lämmitys motsvaras av individuell husuppvärmning.

***

Bland exemplen i frågan fanns slutligen ett fall där det inte var fråga om ett adjektiv utan ett adverb: "skolvist tillämpade". Där skall det självfallet inte finnas något -t på slutet av skolvis, som redan i sig är ett adverb. Det är ungefär som att skriva "straxt" i stället för strax.

Mikael Reuter