Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Varken eller vare sig?

Reuters ruta 4/5 1990

Vad finns det för regler för när man skall använda varken – eller och när vare sig – eller? Jag tycker ofta att uttrycken är felanvända i tidningarna, både i Finland och i Sverige, men jag har svårt att förklara varför. Ett exempel på en i mitt tycke felaktig användning är följande, där jag tycker det borde står varken – eller:
”Inget under att vare sig Rödluvan eller Grönluvan vill bli uppäten av den stora glupska sdp-vargen”.
Är det numera rätt att skriva på det sättet?

M.P., Helsingfors

Sammanblandningen av uttrycken vare sig – eller och varken – eller är så vanlig att en och annan har frågat sig om det lönar sig att hålla fast vid skillnaden mellan dem, men de gamla reglerna gäller nog fortfarande. Den citerade satsen kan alltså inte betraktas som korrekt svenska.

Uttrycket varken – eller är i sig självt nekande och kan därför inte användas i samband med en annan negation eller ett ord med negerande betydelse. Det är alltså fel att säga t.ex. ”Han kunde inte komma ihåg varken vad hon hette eller var de hade träffats”, ”Vi kommer knappast att träffa varken Lisa eller Kalle”, ”Enligt kommittén är det orealistiskt att tänka sig att förslaget kan genomföras varken i år eller nästa år”. I alla dessa fall bör varken ersättas med vare sig.

Teoretiskt kan man naturligtvis tänka sig att en sådan dubbel negation används alldeles korrekt. Om vi tänker oss en mening som Jag tror inte att varken Lisa eller Pelle kommer i morgon så innebär den, om den är rätt formulerad, att talaren väntar sig att antingen Lisa eller Pelle eller båda två kommer att dyka upp.

I andra fall skall man emellertid inte använder varken – eller i kombination med en negation, utan då säger man i stället t.ex. Han kom varken ihåg vad hon hette eller var de hade träffats, Kommittén förmodar att förslaget varken kan genomföras i år eller nästa år.

Uttrycket vare sig – eller kräver i sin tur i motsvarande fall en negation eller t.ex. en introducerande huvudsats med nekande betydelse: Jag har inte sett vare sig Pelle eller Lisa på en månad, Kommittén betvivlar att förslaget kan genomföras vare sig i år eller nästa år.

I den citerade satsen kan det inledande ”inget under” inte betraktas som ett sådant negerande uttryck – dess betydelse är ju tvärtom positivt förstärkande trots nekningsordet inget. Det riktiga hade alltså varit att skriva Inget under att varken Rödluvan eller Grönluvan vill bli uppäten av den stora glupska sdp-vargen. Det innebär alltså att varken Rödluvan eller Grönluvan vill bli uppäten, och att detta inte är något att förundra sig över.

Om vi däremot tänker oss en inledning av typ ”det är knappast troligt” eller ”jag har svårt att tro” är vare sig – eller på sin plats: Det är knappast troligt att vare sig Rödluvan eller Grönluvan vill bli uppäten ... Alternativet är lägga in ett inte i att-satsen, men då blir resultatet nog onödigt krångligt: Inget under att inte vare sig Rödluvan eller Grönluvan vill bli uppäten ...

Det avgörande i ett fall som detta är egentligen att vare sig – eller, i motsats till varken – eller, inte är någon negation. Det uttrycker på sätt och vis bara att det är fråga om två alternativ. Att det krävs en negation ser vi om vi stryker vare sig – eller och det ena alternativet: ”Inget under att Rödluvan vill bli uppäten ...”

Uttryck med vare sig – eller kan för övrigt i vissa fall användas för att uttrycka (motsatta) alternativ också i vanliga jakande meningar, t.ex. Vare sig det regnar eller är vackert under helgen kommer jag att åka till landet, Vi kommer fram i tid vare sig vi tar flyg eller tåg.

Mikael Reuter